Poplatok v KNM za komunálny odpad v roku 2020 a možnosti na jeho odpustenie či zníženie

Poplatok za komunálny odpad bol ku koncu roka 2019 veľmi diskutovanou témou nielen v KNM. Koľko zaplatíme za komunálny odpad v roku 2020, aké sú možnosti na odpustenie poplatku.

Poplatok za komunálny odpad pre rok 2020 je upravený vo VZN 13/2019. Pre rok 2020 je sadzba poplatku za komunálny odpad stanovená na 0,0737 Eura na osobu za jeden kalendárny deň. Za rok 2020 teda osoba zaplatí za komunálny odpad 26,97 Eur. Poplatok sa oproti roku 2019 navýšil o 10 Eur.

Nárok na vrátenie poplatku alebo odpustenie poplatku

Samozrejme, aj pri poplatku za komunálny odpad existujú možnosti, keď môže občan požiadať o jeho odpustenie alebo vrátenie. Má to, však svoje pravidlá.

Mesto vráti komunálny poplatok alebo jeho pomernú časť ak:

 • sa obyvateľ prihlási sa na trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci či meste
 • ak obyvateľovi zanikne právo užívať nehnuteľnosť
 • ak obyvateľovi zaniknú vlastnícke práva k nehnuteľnosti
 • ak obyvateľ ukončí podnikanie na území mesta.

Mesto odpustí poplatok za komunálny odpad ak:

 • ak sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta,
 • podmienkou na odpustenie poplatku je najmä dlhodobý pobyt mimo územia mesta (v zahraničí alebo v inej obci), väzba alebo odňatie slobody, umiestnenie v centre pre deti a rodiny, v zariadeniach sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení,
 • samozrejme, vyššie uvedené musí byť preukázané príslušnými dokladmi.

Mesto zníži poplatok za komunálny odpad

 • ak sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta a to nasledovne:
 • o 60% poplatníkovi, ktorý študuje a zároveň je ubytovaný mimo mesta a tiež poplatníkovi, ktorý je z dôvodu výkonu zamestnania ubytovaný mimo mesta,
 • o 30% fyzickej osobe v hmotnej núdzi, tiež držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, a aj prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe.

Na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je potrebné preukázať:

 • oznámenie údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, ak študuje vo vzdialenosti menej ako 60 km, doloží doklad o ubytovaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
 • potvrdenie o zamestnaní mimo miesta trvalého pobytu; ak pracuje vo vzdialenosti menej ako 60 km, doloží aj doklad o ubytovaní,
 • potvrdenie o zamestnaní v zahraničí,
 • povolenie k pobytu v zahraničí,
 • sezónne dohody,
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne v zahraničí,
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v centre pre deti a rodiny, v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení,
 • potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody,
 • potvrdenie správcu dane, na ktorého území sa poplatník trvale zdržiava, že je u nich zaradený do poplatkovej povinnosti z titulu prechodného pobytu,
 • potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
 • preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o dôchodku, kde je uvedená suma zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Doklady je potrebné predložiť, ak teda nie sú vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, preložené do slovenského jazyka. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku sa v každom zdaňovacom roku uplatňuje osobitne.

Splátkový kalendár zrejme zostáva rovnaký, teda dve splátky v priebehu roka. Pýtali sme sa poslancov, či sa náhodou nezvažovala možnosť na viacero splátok, pretože pre viacčlennú rodinu je to predsa len podstatné navýšenie. Dozvedeli sme sa, že o takejto možnosti nemajú vedomosť.

Text a foto: Petronela Hercová