Aj mesto KNM sa pripravuje na správu detských ihrísk podľa nového zákona

detské ihrisko

V januári 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavnou podstatou nového zákona je zvýšiť bezpečnosť detských ihrísk a zjednotiť podmienky ich spravovania.

Podľa nového zákona musia byť všetky detské ihriská pomenované. Na viditeľnom mieste musí byť umiestnená informácia, ktorá obsahuje:

  • názov ihriska,
  • adresu ihriska,
  • identifikačné údaje vlastníka,
  • identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak bol poverený správou ihriska,
  • informáciu o období kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko sprístupňuje verejnosti a prevádzkovom čase detského ihriska,
  • dátum poslednej kontroly detského ihriska, 
  • obmedzenia a iné podmienky užívania detského ihriska, ak sú určené,
  • ku každému ihrisku sa musí viesť evidencia úrazov a všetky úrazy sa musia nahlásiť,
  • na každom ihrisku musia byť zverejnené kontaktné údaje na oznamovanie úrazov a nedostatkov detského ihriska,
  • zverejnené musí byť aj číslo linky tiesňového volania.

Ku každému ihrisku sa bude musieť viesť nielen podrobná evidencia úrazov, ale každý úraz bude musieť byť nahlásený orgánu dozoru.

Na splnenie požiadaviek podľa nového zákona majú vlastníci detských ihrísk dva roky.

Zmena sa, samozrejme, týka aj mesta Kysucké Nové Mesto.

„Do správy Údržby mesta bolo daných celkovo 26 priestorovo ohraničených detských ihrísk. Majiteľom všetkých detských ihrísk je mesto Kysucké Nové Mesto,“ uviedlo v odpovedi mesto KNM.

Mnohé mestá pristupujú k redukovaniu počtu detských ihrísk a k vytvoreniu centralizovaných herných parkov. Zabezpečiť prevádzku veľkého počtu detských ihrísk, tak aby spĺňali všetky náležitosti nového zákona je náročné nielen technicky, administratívne, ale aj finančne, pretože za detské ihrisko sa považuje aj priestor s jedným herným komponentom.

A ako je to momentálne v Kyscukom Novom Meste?

„Cena za ročnú kontrolu je výsledkom súťaže. V roku 2018 bola cena za hlavnú ročnú kontrolu 1290 EUR za všetky detské ihriská v správe Údržby mesta Kysucké Nové Mesto. Momentálne sa rozhoduje o optimalizácií detských ihrísk. Vytvárame návrhy detských ihrísk podľa zákona,“ uvádza sa v odpovedi mesta KNM.

Text a foto: Petronela Hercová