Bývalá skládka komunálneho odpadu a ropných látok pri brehu rieky Kysuca v dolnej časti mesta bude možno revitalizovaná

V Kysuckom Novom Meste je viacero environmentálnych záťaží. Jednou z nich je aj nevyužívané skládka odpadov v dolnej (južnej) časti mesta. No v tejto lokalite nejde len o znečistenie komunálnym odpadom, ale aj ropnými látkami. „Na južnej strane bola v minulosti prevádzkovaná skládka ropných látok, na ktorú bol vyvážaný odpad z bývalého podniku ZVL. Práve z tejto časti pochádza znečistenie podzemnej vody a horninového prostredia ropnými látkami, ktoré bolo preukázané prieskumnými prácami realizovanými v roku 1990. Ešte v roku 1979 boli zistené priesaky ropných látok do rieky Kysuca. Za účelom ochrany vôd, vybudoval ZVL dve tesniace steny a studňu, z ktorej sa od r. 1982 odčerpávali ropné látky z podzemnej vody,“ uvádza sa na stránke Enviroportál.

Znečistenie z bývalej skládky TKO je klasifikované ako environmentálna záťaž s vysokou prioritou (K>65).

V dokumente „Plán sociálno-ekonomického rozvoja mesta (PHSR) pre roky 2015-2020“ je jedným z cieľov aj sanácia a rekultivácia nevyužívanej Bývala skládka odpadu je považovaná za nelegálnu, keďže k nej neexistujú žiadne doklady o povolení. Ako každá skládka odpadu (táto je navyše nekontrolovaná), aj táto predstavuje obrovskú environmentálnu záťaž pre životné prostredie.

Kedže v súčasnoti sme sa prehupli do druhej polovice roka 2020, zaujímalo nás v akom štádiu riešenia je tento cieľ z existujúceho PHSR.

Sanácia a rekultivácia tak veľkého priestoru, akým je bývalá skládka odpadu, je finančne nákladné a financovanie zo zdrojov mesta je neprijateľné. Jedinou možnosťou je spolupráca s Ministerstvom životného prostredia a využitie financií z eurofondov.

Podľa informácií z mestského úradu, mesto nie je vlastníkom predmetných pozemkov, a preto nemôže ani žiadať o dotáciu na sanáciu a revitalizáciu bývalej skládky. Vlastníkom a správcom pozemkov je Urbariát Kysucké Nové Mesto.

K sanácii a revitalizácii bývalého smetiska existuje aj projekt na rekultiváciu, ktorá bola nedávno odovzdaná predsedovi Urbariátu.

„Na mestskú skládku bol v roku 2005 vypracovaný projekt rekultivácie spoločnosťou VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina, ktorý sa však doposiaľ nerealizoval. Lokalita sa nachádza v CHVO Beskydy a Javorníky. Na základe terénnej obhliadky zo dňa 24.11.2011 môžme konštatovať, že v súčasnosti je uložený odpad zarastený hustým porastom a takmer ho nie je vidieť. Skládka sa však pomerne zreteľne prejavuje v morfológií terénu (zvlnený terén, kopy…). Miestami sa na skládke nachádzajú aj relatívne nové vývozy odpadu. Jedná sa najmä o stavebný odpad. Nové vývozy odpadu sú najmä v okolí príjazdovej cesty na skládku smerom od ČOV (SEVAK) v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 2014 – 2015 bol na lokalite realizovaný podrobný geologický prieskum životného prostredia. Primárnym zdrojom zisteného ropného znečistenia sú zeminy a následne podzemná voda v priestore bývalej skládky ropných látok podniku ZVL. V skúmanom území vzhľadom na prítomnosť voľnej fázy ropných látok na hladine podzemnej vody je potrebné sanovať územie postihnuté touto kontamináciou a je odporúčaná sanácia znečistenia zemín v pásme prevzdušnenia a nasýtenia, ktoré je sekundárnym zdrojom znečisťovania podzemnej vody a sanácia znečistenej podzemnej vody. Na základe výsledkov prieskumu bol navrhnuté aj pravidelné monitorovanie vývoja znečistenia podzemných vôd a to minimálne 2x ročne,“ uvádza sa na stránke Enviroportál.

„Urbariát prejavil záujem o to, aby bolo bývalá skládka odpadov sanovaná a revitalizovaná. Keďže je vlastníkom a správcom pozemkov odovzdali sme im vypracovanú štúdiu, na základe ktorej môžu pokračovať v ďalších aktivitách smerujúcich k sanácii a revitalizácii skládky odpadov,“ pre novinyknm uviedol primátor Kysuckého Nového Mesta.

Podľa informácií z Enviroportálu bolo v roku 1990 bolo v rámci hydrogeologického prieskumu vybudovaných 6 monitorovacích vrtov (OH-1 až OH-6) do hĺbky 11 m. Vrty OH-1 až OH-4 boli situované priamo v oblasti skládky ropných látok a vrty OH-5 a OH-6 za tesniacou stenou. V súčasnosti monitorovací systém nie je spôsobilý na monitorovanie a bývalý skládka TKO a ropných látok nie je monitorovaná, respektíve monitoruje sa len sporadicky.

Ak by sa podarilo skládku zlikvidovať, bolo by to určite obrovským prínosom pre mesto. Je to pekné miesto vhodné na prechádzky, ale aj na cyklistiku. Príjemne strávený čas v prírode, ale narúša množstvo odpadu, ktorý sa tadiaľto povaľuje.

Text a foto: Petronela Hercová

https://bestvpncanada.ca/