Dôležitý oznam – zápis prváčikov počas pandémie

V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 mesto Kysucké Nové Mesto  určilo Všeobecným záväzným nariadením č.15/2019  miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR   číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020riaditelia škôl zabezpečia zápis detí do 1. ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 nasledovne:

  • osobne – bez účasti dieťaťa:

od 15. apríla do 17. apríla 2020 denne v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod. v hlavných budovách základných škôl.

V závažných prípadoch najmä zo zdravotných dôvodov  po dohode školy so zákonným zástupcom je možné vykonať zápis aj v náhradnom termíne  po 17. apríli 2020.

Zákonní zástupcovia si prinesú:  občiansky preukaz, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa a finančnú hotovosť na zakúpenie pomôcok.

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • V prípade striedavej starostlivosti zákonní zástupcovia škole prinesú k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení a zápisu sa zúčastnia obaja rodičia.
  • V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.