K jasličkám o krok bližšie

Mesto na digiportáli zverejnilo zmluvu na nenávratný finančný príspevok, ktorý dostane na výstavbu detských jaslí.

Celková výška oprávnených nákladov projektu je 474 415,79 €.

Z fondov EÚ a štátneho rozpočtu môže mesto najviac dostať 450 695,00 €. Na tejto sume 85% bude poskytnutých z fondov EÚ a 10% zo štátneho rozpočtu. Na konečnú výšku sumy NFP majú vplyv výsledky vykonaných obstarávaní
služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov.

Na projekt musí prispieť finančne aj mesto samo a to vo výške 5% celkových oprávnených nákladov, čo činí 23 720,79 €.

Finančné pokrytie všetkých neoprávnených výdavkov potrebných na realizáciu aktivít projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie, musí mesto zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Z rozpočtu projektu je možné vyčítať, že projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity.

Prvú aktivitu tvoria stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia v sume 459 193,20 EUR s DPH.

Druhú aktivitu tvorí interiérové vybavenie zariadenia v sume 15 222,59 EUR s DPH.

Hlavné aktivity (teda aktivita 1 a 2) by mali byť zrealizované do 31. decembra 2023.

Ako sme už písali v článku pred rokom, pôvodný dom bude zbúraný a na jeho mieste sa postaví nový objekt. Kapacita zariadenia bude 20 detí.

Text: Petronela Hercová

Foto: Street View