Kaluže pri železničnej trati v Kysuckom Lieskovci – štátne inštitúcie ich akosi nechcú riešiť

+

Naše apelovanie na všetky možné inštitúcie a podniky pokračuje. Chceme dosiahnuť, aby bol problém s páchnucimi kalužami  na poľnej ceste pri železničnej trati v Kysuckom Lieskovci vyriešený. Je pravdepodobné, že táto trasa bude ešte dlho slúžiť ako cyklochodník, ktorým sa KysuckoNovoMešťania bezpečnejšie napoja na bystrickú cyklomagistrálu.

Úsilie, ktoré sme doposiaľ vyvinuli, žiaľ neprinieslo pozitívne výsledky. V prvej odpovedi sme sa od ŽSK dozvedeli, že uvedené pozemky patria Slovenskému vodohospodárskemu podniku a ŽSR na nich nemôže vykonávať udržiavacie práce. Tak sme sa so žiadosťou o riešenie situácie obrátili na Slovenský vodohospodársky podnik.

Netrpezlivo sme čakali na odpoveď, dúfajúc, že SVP by mohla problém vyriešiť. Odpoveď nás nepotešila.

Na predmetný pozemok je zriadené vecné bremeno v prospech ŽSR

Slovenský vodohospodársky podnik nás v liste informoval o tom, že operatívny správca vodného toku vykonal obhliadku miesta.   Následne SVP v liste podrobne rozpísal vlastnícku štruktúru pozemkov, ktorú doplnil informáciou, že na liste vlastníctva č. 3075 je na parcelu KN-E-5038/1 v k.ú. Kysucký Lieskovec  evidované vecné bremeno v prospech ŽSR. Z tohoto dôvodu nám SVP odporučil obrátiť sa so žiadosťou o riešenie situácie opäť na ŽSR.

Nuž klasický prípad kocúrkovského Slovenska, ale logicky naozaj vyplýva, že teda problém by mali riešiť ŽSR, keďže k pozemku je v prospech tohto štátneho podniku zriadené vecné bremeno.

V našom úsilí sme pokračovali a s odpoveďou zo Slovenského vodohospodárskeho podniku sme sa opäť obrátili na ŽSR.

Kaluže neovplyvňujú dopravnú cestu na železničnej infraštruktúre

Prvotná ochota zo strany ŽSR riešiť situáciu sa akosi vytratila.

„…Čo sa týka obslužnej komunikácie. Táto slúži na eventuálny zásah pri správe a údržbe železničnej infraštruktúry a výhradne pre vozidla terénneho charakteru. Obyvatelia používali tento priestor na skrátenie cesty do K.N.Mesta, ale vytvorila sa tam kaluž z neznámych príčin. Odvodňovacie zariadenia na železničnej trati boli prehliadnuté a sú udržiavané v prevádzky schopnom stave. Zmieňovaná kaluž nijako neovplyvňuje kvalitu dopravnej cesty na železničnej infraštruktúre, preto nie je dôvod venovať sa jej likvidácii. V uvedenom úseku nie je vedená žiadna verejnosti dostupná komunikácia, ani cyklistický chodník. Odporúčam Vám obrátiť pozornosť na zahradenie prístupu v mieste záhradníctva v obci Kysucký Lieskovec, kade bol v minulosti prístup k železničnej trati,“ zaslal nám svoju odpoveď Ing. Jozef Blahovec Prednosta sekcie železničných tratí a stavieb OR Žilina.

Ale my sa nevzdávame a v boji za riešenie situácie pokračujeme.

Kontaminácia vody v kalužiach je z ilegálnych skládok

Od Slovenského vodohospodárskeho podniku sme v liste dostali ešte jednu dôležitú informáciu. SVP po obhliadke miesta skonštatovala, že skládky, ktoré sa tu nachádzajú sú ilegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu, steliva miešaného s výkalmi domácich zvierat, ktoré vytvárajú občania na cudzích pozemkoch v predmetnej lokalite, čím môže dôjsť ku kontaminácii podzemných vôd.  SVK odporúča riešiť problém prostredníctvom miestnych samospráv.

Prostredníctvom samosprávy chceli pôvodne riešiť problém aj ŽSK, no neskôr z tohto riešenia upustili.

O ďalších výsledkoch nášho úsilia Vás budeme aj naďalej informovať, pretože kým sa postaví cyklochodník bolo by fajn zbaviť sa týchto nepríjemných prekážok na ceste, ktorou denne prejde množstvo cyklistov.

Autor: Petronela Hercová a kol.

Snímka: archív novinyknm,sk