Krátky popis projektu rekonštrukcie rozvodov tepla a ďalších jeho súčastí

Predmetom zákazky je výstavba 6 MW tepelného zdroja s využitím progresívnej technológie na spaľovanie biomasy, a súčasne rekonštrukcia distribučnej sústavy tepla.

Na potrubný rozvod budú pripojené v súčasnosti teplom zásobované objekty bytových domov a občianskej vybavenosti. Teplo z primárneho média pre vykurovanie a ohrev TÚV bude odovzdávané v tlakovo nezávislých blokových odovzdávacích staniciach, ktoré sú sčasti umiestnené a sčasti budú novovybudované v zásobovaných objektoch. Súbežne s bezkanálovými rozvodmi bude do spoločného výkopu uložená optická sieť pre prenos dát a informácií do dispečerského strediska v centrálnej kotolni.

Budúce parametre sústavy centrálneho zásobovania teplom:

– teplotný spád primárnej vykurovacej vody 95/55°C,

– maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa,

– dimenzie predizolovaného potrubia DN 32 až DN 250,

– celková dĺžka rozvodov tepla, ktoré sú predmetom rekonštrukcie: cca 13 km,

– inštalácia kotla na spaľovanie drevnej biomasy s výkonom 6 MW,

– inštalácia 130 ks KOST – uloženie optickej siete pre prenos dát a informácií z jednotlivých OST do dispečerského strediska v centrálnej kotolni

Autor: Mgr. Matej Fabšík

Snímka: novinyknm