Kysucké Nové Mesto bude mať už čoskoro kompostáreň

kompostovanie

Kompostáreň, ktorá sa začne realizovať už čoskoro, nebude na území mesta Kysucké Nové Mesto, ale v areáli zberne odpadu v obci Dolný Hričov, ktorý prevádzkuje spoločnosť T+T. KOMPOSTÁREŇ, VŠAK BUDE VYBYDOVANÁ PRE POTREBY KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA. Cieľom celého projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Kysuckom Novom Meste.

Celý projekt, na ktorý môže mesto čerpať nenávratný finančný príspevok vo výške  2 120 722,46 €, má  názov  „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto“.

Poskytovateľom finančného nenávratnho príspevku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  v zastúpení  Slovenskej agentúry životného prostredia. Uvedený nenávratný finančný príspevok je poskytovaný v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a je spolufinancovaný z Kohézneho fondu. Podľa zmluvy zverejnenej na crp.gov.sk  mesto Kysucké Nové Mesto sa na projekte bude podieľať 5% účasťou, čo predstavuje  sumu 111 616,97 €. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú 2 232 339, 43 €. 

„Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Kysuckom Novom Meste. Predmetom projektu je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie pre bio-odpad produkovaný na území Kysuckého Nového Mesta. Nakoľko v súčasnosti nie sú zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste dostatočne zabezpečené a podmienky vytvorené na jeho zber, triedenie a následné zhodnocovanie neodpovedajú súčasným legislatívnym požiadavkám, pristupuje mesto k vybudovaniu nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, zabezpečeniu  nevyhnutne potrebných zariadení pre jeho prevádzku, ako i zberovej techniky a kontajnerov na intenzifikáciu zberu a triedenia biologiky rozložiteľného odpadu v meste. Kapacita novovybudovaného zariadenia v rámci projektu bude 4 800 t/r a množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu dosiahne 3 000 t/r.
Výsledkom realizácie projektu bude zabezpečené požadované nakladanie s biologicky rozložitelným odpadom v meste Kysucké Nové Mesto, zahŕňajúce pokrytie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov a jeho efektívne zhodnocovanie v súlade s legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie. Projekt prispieva  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov  zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  na  miestnej úrovni,“ píše sa v dokumente zverejnenem op-kzp.sk.

Začiatok realizácie hlavných prác projektu je v dodatku číslo. 4 k Zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku uvedený k dátumu január 2018 a ukončenie je naplánované na december 2018.

V rámci projektu je 155 665,03 € vyčlenených na samotné stavby týkajúce sa kompostárne, 1 328 678, 40 €  je vyčlenených na nákup dopravných prostriedkov a 747 996 €  je vyčlenených na samosttné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí.

V súvilosti s projektom mesto uzatvorilo zmluvu na komplexné zabezpečenie prác na stavbe „Kompostáreň Kysucké Nové Mesto“ s firmou SKLÁDKY a ODPADY s.r.o.  v celkovej hodnote 107 808,10 € aj s DPH.

Z komunikácie, ktorá prebehla na mestskom zastupiteľstve ešte v roku 2016, počas prvých piatich rokov sa v kompostárni môže spracovavať iba odpad z Kysuckého Nového Mesta, čo znamená, že v tomto období nebude ziskový.  Výsledným produktom spracovaneho odpadu bude kompost, ktorý môže ísť do obchodnej siete. Z radov poslancov zaznela aj informácia, že odpady sú obrovský biznis, kde sa „točia“ veľké peniaze. Na túto informáciu reagoval primátor odpoveďou, že o využití kompostárne bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. „Biologicky rozložiteľný odpad zahŕňa  dve komodity a to záhrady a kuchyne. Sú presne stanovené
podmienky na umiestnenie kontajnerov. V bytových domoch kontajnery nebudú,“ uviedol na MsZ  v roku 2016 pán Ďurajka zo spoločnsoti T+T.

Informáciu o nákupe techniky a ďalších súvislostiach v rámci projektu budeme v rámci možností zverejňovať priebežne.

Autor: redakcia novinyknm.sk

Snímky: pixabay.sk

 

 

 

 

https://bestvpncanada.ca/