Kysucké Nové Mesto pri rekonštrukcii ihriska na Kollárovej ulici porušilo zákon

Koncom roka 2019 mesto začalo rekonštruovať ihrisko na Kollárovej ulici. Vtedy, podľa slov primátora Mariána Mihaldu, sa rozhodlo, že ihrisko bude väčšie a cez zimu sa bude využívať aj ako klzisko. Jeho cena sa skoro zdvojnásobila.

Podľa stránky Úradu pre verejné obstarávanie mesto KNM na akciu s názvom „Povrchová úprava ihriska na Ul. Kollárova“ prijalo dve ponuky, z ktorých bola vybratá ponuka spoločnosti Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť. Celková hodnota zákazky bola vyčíslená na 8 275,80 eur.

Ako sme Vás už informovali v našom prvom článku na túto tému, aj tu sa vyskytli práce naviac.

Pôvodná cena za dielo, ktorú realizovali Žilinské komunikácie a.s. bola 8 275,80 eur s DPH. Dodatkom č.1 k pôvodnej zmluve sa cena upravila na 15 895,80 eur s DPH. Práce naviac sa navýšili o 7620 eur čo je o 92% viac, ako je vysúťažená suma od spoločnosti Žilinské komunikácie a.s.

Na podnet poslancov mesta Kysucké Nové Mesto bola vykonaná kontrola zo strany kontrolórky mesta k danej zákazke.

Mesto Kysucké Nové Mesto uzatvorilo so zhotoviteľom Žilinské komunikácie, a.s. dňa 15.11.2019 Zmluvu o dielo. Predmetom zmluvy o dielo bolo vykonanie stavebných prác na akcii „Povrchová úprava ihriska na Ul. Kollárova“ v rozsahu výkazu výmeru, ktorý je špecifikovaný v prílohe zmluvy. Zmluva o dielo bola zverejnená objednávateľom na jeho webovom sídle pod poradovým číslom 773/2019 dňa 15.11.2019 a nadobudla účinnosť dňa 16.11.2019. Cena za vykonanie diela bola dohodnutá vo výške 6 896,50 eur bez DPH (8 275,80 eur s DPH).
Objednávateľ dňa 27.11.2019 uzatvoril k Zmluve o dielo dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“). Dodatok bol zverejnený na webovom sídle objednávateľa dňa 27.11.2019 pod poradovým číslom 783/2019 a nadobudol účinnosť dňa 28.11.2019. Predmetom dodatku bola realizácia prác naviac, ktoré sú špecifikované v cenovej ponuke vypracovanej zhotoviteľom dňa 26.11.2019 a tvoria súčasť dodatku. Dodatkom sa cena diela zmenila a celková cena bola dohodnutá vo výške 13 246,50 eur bez DPH (15 895,80 eur s DPH).

úvádza kontrolórka JUDr. Ing. Eva Chládková vo svojej správe

Pri cene vyššej ako 5 000 eur za dielo je mesto povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. V jednom z jeho bodov je aj to, že dodatok k zákazke nesmie presiahnuť 50% z vysúťaženej sumy. Čo by v tomto prípade bolo maximálne 3 448,25 eur bez DPH. V prípade ihriska na Kollárovej bola pôvodná cena diela navýšená o 92,08%, teda o 6350 eur bez DPH, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Celková suma na opravu / rekonštrukciu ihriska ešte stále nie je konečná. Podľa slov primátora z jesene minulého roku sa plánujú v okolí zrekonštruovanej plochy nainštalovať aj nové lampy verejného osvetlenia a taktiež lavičky.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: verejné sránky Facebooku