Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo navýšenie rozpočtu na investičný zámer Chodníky na ul. Litovelská

Práce na chodníkoch na ulici Litovelská sú zastavené. Firma, ktorá realizuje zákazku žiada ďalšie navýšenie financií a tiež predĺženie termínu zrealizovania celej zákazky. 

Dňa 10. októbra sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom poslanci rozhodovali o navýšení rozpočtu na investičnú akciu Chodníky na ulici Litovelská.

Mestské zastupiteľstvo po troch hodinách rokovania nakoniec schválilo navýšenie sumy na uvedenú investičnú akciu zo sumy 210-tisíc EUR na 230-tisíc EUR.  Suma 20-tisíc EUR by mala postačovať na pokrytie požadovaného navýšenia ceny zo strany dodávateľa predmetnej zákazky.

Pre vysvetlenie, mestské zastupiteľstvo na mimoriadnom zastupiteľstve nehlasovalo za schválenie dodatku o cene za práce naviac na zákazke či o predĺžení časového harmonogramu. Hlasovalo sa o navýšení finančných prostriedkov na uvedenú investičnú akciu z rozpočtu mesta.  Pôvodne bola suma na túto investičnú akciu schválená na 230-tisíc EUR, neskôr bola v dôsledku nižšej vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní znížená na sumu 210-tisíc EUR. Na mimoriadnom zastupiteľstve hlasovali poslanci o navýšení finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na sumu 230-tisíc EUR, teda tak ako bola schválená na začiatku.

Čo sa týka problémov so zákazkou:

Chybu urobil projektant, ktorý do projektu nezahrnul položky týkajúce sa odvozu, naloženia a uskladnenia sutiny, ktorá sa z uvedených chodníkov odstráni. Pod pojmom sutina a rozumie asfalt, betón, hlina, obrubníky…

Túto chýbajúcu položku si v rozpočte nevšimlo ani mesto, ani súťažiace firmy, jednoducho nikto.  Je to veľmi zvláštne, že tento zásadný nedostatok si nevšimol nikto. Možno je to aj z toho dôvodu, že s týmto druhom odpadu a celkovo s odpadom sa dá veľmi dobre kalkulovať – jednoducho povedané dá sa s ním kšeftovať.  Odznelo to aj na mestskom zastupiteľstve. Či to bol úmysel je ťažko zistiteľné, celé to pôsobí veľmi špekulatívne.

Navýšenie ceny za Chodníky na ulici Litovelská

K pôvodnej zmluve, ktorá bola spoločnosťou Tradestone vysúťažená na sumu 173 926, 68 EUR s DPH, bol zhotovený dodatok č.1 na chýbajúcu položku v projekte, teda na naloženie, odvezenie a uskladnenie sutiny z chodníkov o  26 088,59 EUR s DPH. Celková cena aj s dodatkom činila 200 015,27 EUR s DPH. Písali sme o tom v článku „Nové chodníky na Ulici Litovelská.“

Neskôr firma Tradestone zistila, ako to už v meste Kysucké Nové Mesto býva, že pod asfaltom sa na chodníkoch ukrýva omnoho hrubšia vrstva betónu (pretože betónom sa v minulosti pri výstavbe nešetrilo) a sumu za uvedené práce je potrebné opäť navýšiť. Tentokrát žiadala spoločnosť Tradstone navýšiť sumu o ďalších približne 29-tisíc EUR, čim sa celková navýšená suma dostala na číslo približne 55-tisíc EUR (teda prvé+druhé navýšenie).

Po veľmi živej diskusii na mestskom zastupiteľstve medzi poslancami, vedením mesta a zhotoviteľom sa zrejme bude v stavebných prácach pokračovať. Avšak všetka naložená, odvezená a uskladnená sutina bude kontrolovaná zamestnancom mesta tak, že tento zamestnanec bude reálne kontrolovať či sa na skládku (pravdepodobne v Povine) bude odvážať a uskladňovať iba odpad z týchto chodníkov a tento zamestnanec mesta bude pri vystavovaní evidenčného dokladu s množstvom a cenou odpadu. Konečná cena za naloženie, odvoz a uskladnenie sutiny tak môže byť aj nižšia, pričom 55-tisíc EUR je strop, ktorý by spoločnosť Tradestone nemala prekročiť.

Okrem ceny sa na mestskom zastupiteľstve preberalo aj predĺženie termínu realizácie

Od odovzdania staveniska, ktoré prebehlo 17. augusta mala spoločnosť Tradestone zrealizovať celú zákazku do troch mesiacov. Potom ako spoločnosť Tradestone prišla na mestský úrad so žiadosťou o ďalšie navýšenie financií na uvedenú zákazku, mesto zastavilo stavebné práce na tejto investičnej akcii. Nakoniec bolo k tejto problematike zvolané mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Stavebné práce na chodníkoch mesto pozastavilo. Okrem toho firma môže pracovať vždy iba na úseku o dĺžne 25 metrov, čiže nemôže pracovať na celom chodníku naraz, čo spomalilo proces realizácie.  Ďalšia vec je, že dopravný inšpektorát povolil obmedzenia na ceste, ktorá sa tu nachádza, iba  do 15.11.2018. Tu sa natíska otázka, čo ak začne snežiť a mrznúť už na začiatku novembra? Od tohto obdobia nemôže spoločnosť Tradestone nijako obmedzovať dopravu na ceste  3.triedy, ktorá cez ulicu Litovelská prechádza. Zástupca spoločnosti Tradestone, ktorý bol na mestskom zastupiteľstve, uviedol, že do 15.11.2018 budú musieť zrealizovať práce na chodníku po ľavej strane cesty tak, aby neobmedzili cestu a následne bude môcť podľa počasia a podmienok vykonávať práce, ktorými už neobmedzí dopravu na ceste.  Na chodníku na pravej strane by sa pokračovalo až v budúcom roku, po skončení obmedzení zimného obdobia, ktoré môže vydať iba dopravný inšpektorát.

Momentálne sa vôbec nedá „predpovedať“ a už vôbec nie presne určiť, kedy by mohli byť chodníky na ulici Litovelská hotové a odovzdané do riadneho užívania.

Okrem toho v dôsledku emocionálneho vypätia nie je isté, či spoločnosť Tradestone pristúpi k podpísaniu Dodatku.

Na záver

V tejto súvislosti chceme len poukázať na to, že chyba nastala už pri spracovaní projektu projektantom, ktorý položky týkajúce sa naloženia, odvozu a uskladnenia sutiny nezahrnul do projektu.  Na túto fatálnu chybu neprišlo ani mesto ani samotné firmy, ktoré sa do súťaže prihlásili.  Okrem toho sa presne nevedelo, čo sa pod asfaltom na chodníku presne nachádza a nevie sa to doteraz. Po začatí stavebných prác sa zistilo, že pod asfaltom sa nachádza 12 až 15 cm betónu. Okrem toho sa pod chodníkom nachádza slepá tepelná šachta a s veľkou pravdepodobnosťou sa tu nachádzajú aj iné „prekvapenia“.

Prieskum sondami sa vraj pri spracovaní projektu nerobil, pretože by to výrazne zvýšilo cenu za spracovanie projektu, bolo by vraj potrebných približne 10 prieskumov sondou. Jeden prieskum sondou stojí približne 30 Eur (uviedol poslanec Branislav Neslušan).

Na týchto odkazoch si prečítate dostupné informácie o investičnej akcii Chodníky na ulici Litovelská.

Stavebné povolenie

Výsledok verejného obstarávania 

Zmluva pôvodná

Dodatok č.1

 

Ak by mal niekto otázky, môže ich položiť  v komunikácii k článku na našom FB. Ak  na základe poznatkov z mestského zastupiteľstva budeme vedieť na ne odpovedať, radi tak urobíme. K vysvetleniu sa možno radi pridajú aj poslanci.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka