Nové chodníky na Ulici Litovelská

Po rekonštrukcii na Uliciach Belanského, Clementisova a chodníku na Dubskej ceste sa dočkajú nového chodníka aj na Ulici Litovelská. 

Dňa 13.8.2018 podpísalo mesto zmluvu s firmou Tradestone Slovakia s.r.o. o dielo Chodník na Ulici Litovelská s Ul. Dlhomíra Poľského po križovatku s Ul. Clementisova. S prácami sa ešte ani nezačalo, ale rozpočet bol už navýšený o 26 tisíc €, zmluvou podpísanou 3.9.2018, respektíve 5.9.2018. (pozn.: tá istá firma robila aj rekonštrukciu Polikliniky v KNM)

Pôvodný rozpočet na práce bol 173 926,68 €. V ňom boli zahrnuté práce:

  1. Chodníky – 118 466,68€ s DPH
  2. Verejné osvetlenie – 55 460,27€ s DPH

V preambule novej alebo „ďalšej“ zmluvy sa píše:
Na základe zisteného skutkového stavu zo dňa 31.8.2018, a zmeny schválenej Objednávateľom a Stavebným dozorom, a prerokovania pokynu na Zmenu č.1, projektant vypracoval správu č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 a výkaz výmer pre Chodník na Ulici Litovelská – naviac práce.

Rozpočet prác naviac. Ceny bez DPH

Čo sa bude rekonštruovať?

Chodníky na Ulici Litovelská budú rekonštruované po oboch stranách ulice o celkovej dĺžke skoro 800 metrov. Povrch chodníka bude tvorený zo zámkovej dlažby a zámkovej dlažby pre nevidiacich s výstupkami. Ďalej sa bude prerábať verejné osvetlenie z pôvodného osvetlenia na LED osvetlenie vrátane 8 a 12 metrových stožiarov. Osadia sa nové zábradlia a dopravné značenie.

Celý rozpis prác je zverejnený na stránkach mesta, v sekcii Povinné zverejňovanie. Alebo si ho môžete pozrieť alebo stiahnuť na nasledujúcich odkazoch    ZML_713_2018      ZML_830_2018

Autor: Miroslav Janouš