Nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta o státí na verejných priestranstvách, vjazde do pešej zóny mesta KNM a o povoľovaní parkovacích miest s vyhradeným státím

Na septembrovom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva bolo prijaté nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/2019 o státí na verejných priestranstvách, vjazde do pešej zóny mesta KNM a o povoľovaní parkovacích miest s vyhradeným státím. Ktoré najzásadnejšie zmeny motoristom prináša?

V článku 8, bod 7 sa hovorí, že mesto povolí vjazd do pešej zóny pre zásobovanie obchodných prevádzok žiadateľa, ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestom na pozemok v pešej zóne a zároveň má obchodná prevádzka jediný vhodný prístup pre zásobovanie z pešej zóny na čas nevyhnutne potrebný od 6.00 hod. do 10.00 hod. a od 16.00 hod. do 18.00 hod. Mesto môže povoliť vjazd do pešej zóny aj v inom čase pre konanie akcií usporiadaných mestom alebo povolených mestom a pre konanie akcií vo verejnom záujme.

Ďalšia zmena vstupu do pešej zóny nastane v prípade potreby vyloženia a naloženia tovaru, materiálu, stavebného materiálu, objemovo rozmerného materiálu, vecí na vybavenie domácnosti a pod. pre vlastníkov rodinných domov a osôb bývajúcich v týchto domoch, ktoré majú jediný prístup z pešej zóny. Povolenie na vjazd do pešej zóny mesta v takomto prípade môže byť vydané pre žiadateľa na jeden vjazd s časovým určením uvedeným v žiadosti.

Tieto obmedzenia vstupov do pešej zóny majú za cieľ bezpečnosť a viac priestoru pre chodcov v centre mesta. Z dôvodu ochrany majetku občanov a zabezpečenia zimnej údržby mesta bol vypracovaný bod, v ktorom sa uvádza: počas vykonávania zimnej údržby, a to v období od 15.11. – 31.3. v prípade súvislej vrstvy snehu, ľadu alebo námrazy nie je povolené stáť na miestnych komunikáciách v KNM, konkrétne na uliciach Novomeského, Na Podstráni, Jarošova, Kukučínova, Štefánikova štvrť, Dolinský potok, Hálkova, Bottova, Dubie, Dubská cesta, Hurbanova, Jánska, Družstevná, Hviezdoslavova, Štúrova, Benkova, v Budatínskej Lehote a v Oškerde.

Zdroj: stránky mesta KNM