Od 1. decembra vstupuje do platnosti novela zákona o cestnej premávke, neprehliadnite dôležité zmeny

Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý  v júni odobrila vláda, schválil parlament v pondelok 28. októbra 2019. Ministerstvo vnútra vypracovalo návrh novely na základe plánu legislatívnych úloh vlády. Zmeny sa dotknú nielen vodičov motorových vozidiel ale aj cyklistov a vodičov nemotorových vozidiel. Upravuje sa aj výška sankcií a povinnosti účastníkov cestnej premávky. Novela bude účinná od 1. decembra 2019.

Osoba na elektrickej kolobežke, bicykli či segway sa zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla

Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom, osoba na bicykli s pomocným motorčekom aj osoba na samovyvažovacom vozidle – segway sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla. V súčasnosti sa takáto osoba zaraďuje medzi chodcov, to však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Od 1. decembra začnú pre uvedené kategórie platiť rovnaké pravidlá, čo znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

Zákaz držať v ruke telefónny prístroj

Novela zákona rieši pri mobilných telefónoch úplný zákaz držať ich v ruke. Toto pravidlo sa okrem telefónu vzťahuje aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia. V zákone o priestupkoch sa zvyšuje horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

Úprava pri striedavom radení

Striedavé radenie – zipsovanie sa bude uplatňovať nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

Vytváranie záchrannej uličky

Po vzore viacerých iných štátov sa aj u nás zaviedlo povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici a smerovo rozdelených cestách mimo obce (s oddialenou účinnosťou 1. apríl 2020). Už v minulosti sa pri väčších dopravných nehodách na diaľnici ukázalo, že vodiči vytvárajú záchranársku uličku aj bez zákonného príkazu, je však potrebné  pre zefektívnenie tohto správania zaviesť jednotné pravidlá vrátane postihu za jej zneužitie vodičmi vozidiel, pre ktorých nie je určená (bude to považované za porušenie pravidiel závažným spôsobom, pričom to bude možné sankcionovať aj prostredníctvom objektívnej zodpovednosti).

Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia prilieb mimo obce

Cyklisti vo veku nad 15 rokov nebudú mať povinnosť nosenia prilieb mimo obce. Pre deti do 15 rokov ostáva táto povinnosť zachovaná bez zmeny, t. j. prilbu musia nosiť všade. Povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná. 

Zmena pri parkovaní na chodníkoch

Znenie pravidla o parkovaní na chodníku sa zmenilo tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou.

Skúšobná doba pre nových vodičov

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009, navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. 

Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, rehabilitačného programu u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Sankcie a ich vymožiteľnosť

Zlepšenie vymožiteľnosti sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda s vozidlom.

V rámci objektívnej zodpovednosti sa zavádza pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky. Pokuta 99 eur bude uložená vodičovi za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

Žilinak.sk

https://bestvpncanada.ca/