Podmienky súťaže VIANOČNÁ SÚŤAŽ s novinyknm.sk

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Vianočná súťaž s novinyknm.sk”

(ďalej aj ako „súťaž“) na  facebook stránke  novinyknm.sk (ďalej len „štatút“).

1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Miroslav Janouš
Trvalý pobyt : Sládkovičova 1222/73, Kysucké Nové Mesto, 02404
IČO: IČO 51312662
Zapísaný v registri: OÚ Žilina
Číslo zápisu v registri: 580-61860
DIČ: DIČ 1078397595
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

2.ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
Účelom súťaže je propagácia webového portálu novinyknm.sk

Predmetom súťaže je  zapojenie sa do súťaže prostredníctvom pridania komentáru k zverejnenému statusu o súťaži na FB stránke portálu novinyknm.sk + informovanie o súťaži. Komentár bude obsahovať odpoveď na otázku, ktorá je bližšie špecifikovaná v statuse k súťaži na FB.

3. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa 8.decembra 2018 19:00 hod. do dňa  22.decembra 2018 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 22. decembra 2018 do 23:59 hod. vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

4.PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do výhry o ceny v prípade, ak v lehote  v zmysle Článku 3 tohto štatútu, napíše  komentár k  zverejnej správe a fotografii o súťaži na FB stránke portálu novinyknm.sk. , bližšie  pokyny o texte k  zapojeniu sa do súťaže sú súčasťou statusu k zverejneniu súťaže na FB.

Súťažiaci  pred vstupom do súťaže musí byť vlastníkom osobného profilu na sociálnej sieti Facebook zriadeného v súlade s podmienkami sociálnej siete Facebook dostupnými na adrese www.facebook.com/terms.php

Jeden súťažiaci má nárok iba na  jednu cenu v súťaži.

Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhry nezíska žiadna osoba.

Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

5. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: Masáže Zuzana (poukaz na masáž), Wéčko (mesačná pernamentka), Kebab KNM (2x kebab klasic – jeden výherca), Mirouš_foto (rodinné štúdiové fotografovanie), Triglav Gym (krém na svalovicu a 11 vstupov na cvičenie – jeden výherca), Palacinkáreň Sladký Bozk (poukaz na palacinky pre 2 osoby), cukráreň Lavande (ovocná želé torta), detský obchod Detské túžby (detská hračka), Autoumyváreň Rent (poukaz na umývanie auta), Torty od Majky (Vianočná a Kinder torta – dvaja výhercovia), Lada svetom (2x kniha – dvaja výhercovia)

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

6. ŽREBOVANIE A OCENENIE

Vyhodnotenie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výhercovia“)  prebehne v nedeľu 23. decembra 2018 a následne budú výhry podľa možností a dohôd s výhercami bezprostredne odovzdané.  10 výhercov bude vybraných spomedzi komentujúcich a 3 výhercovia budú odmenení za zdieľanie.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a  vyhodnotenie výhercov  vykoná vyhlasovateľ súťaže.

  • Výhercovia budú bezprostredne kontaktovaní o výhre správou na svojom Facebook profile, teda ešte dňa 23.decembra 2018. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi, ktorú vyberie vyhlasovateľ súťaže. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval v digitálnej podobe  jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do 5 rokov alebo do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
  2. Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. 3. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

V súťaži sa zverejnia len mená a fotografie výhercov jednotlivých cien, osobné informácie o súťažiacich a výhercoch sa nebudú zhromažďovať ani spracovávať pre žiadne iné účely!

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí, s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na webovej stránke novinyknm.sk alebo na facebookovej stránke novinyknm.sk.

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť Facebook od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich. Spoločnost Facebook Inc. neposkytuje žiadnu uživateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich. Akékoľvek dotazy,  podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môžu byť adresovane iba na adrese vyhlasovateľa janous@novinyknm.sk

V Kysuckom Novom Meste:

Vyhlasovateľ súťaže: Janouš Miroslav