Poslanci mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste dostávajú mesačné odmeny

mesto KNM

Nedávno sme uverejnili článok o tom, aká je výška odmeny pre poslancov Žilinského samosprávneho kraja. V tejto súvislosti sme sa rozhodli zistiť aj to, aká je výška odmien pre poslanocov  mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste.

Len v krátkosti vyberáme zo zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov: Poslanci mestského zastupiteľstva sú opravnení najmä  predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy, interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti, požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území samosprávneho kraja, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania, zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány, požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie,“ uvádza sa v  zákone č. 302/2001 Z. z.

Okrem toho musia zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastnia, musia obhajovať záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov,  musia sa zúčastňovať na zasadnutiach zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých boli zvolení a informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.

„Poslanci mestského zastupiteľstva sú odmeňovaní na základe „Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto“. Tieto zásady boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa 14.6.2010. Mestské zastupiteľstvo V Kysuckom Novom Meste na svojom zasadnutí dňa 14.6.2010 schválilo „Dodatok č.1 Zásad odmeňovania poslancov MsZ Kysucké Nové Mesto“ a na zasadnutí dňa 13.12.2012 bol schválený dodatok č.2  Zásad odmeňovania poslancov  MsZ Kysucké Nové Mesto. Podľa uvedených zásad poslancovi prináleží mesačná odmena vo výške 17% z vymeriavacieho základu.  Vymeriavacím základom pre výpočet odmeny je priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR k 31.12. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2016 bola 912,00 eur. Mesačná odmena poslanca v roku 2017 bola 155,04 eur, t.j. 17% z 912 eur,“ zodpovedal otázku o plate poslancov, prednosta mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

Keďže priemerná mzda sa každým rokom mení, zisťovali sme ako by sa odmeny poslancov mohli zmeniť v tomto roku, teda v roku 2018.

Momentálne ešte nie je možné vyčísliť priemernú mzdu v hospodárstve SR za celý rok 2017, pretože nie sú známe údaje o priemernej mesačnej mzde v hospodárstve za rok 2017 za posledný kvartál tohto roka.

Za prvé tri kvartálne obdobia roka 2017 je priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR 925 eur, čiže v prepočte s touto sumou by bola mesačná odmena poslancov mestského zastupiteľstva 157.25 eur, čo je 17% z priemernej mzdy v hospodárstve SR za tri kvartáli roka 2017. Toto číslo, ale nemožno považovať za smerodajné, pretože po započítaní údajov za posledný štvrťrok sa môže zmeniť.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka