Poslanci v obvode 6, Rudolf Drexler a Branislav Neslušan, informujú o zmenách a novinkách

To, že Kysucké Nové Mesto má aj svoje prímestské časti, všetci vieme. Ale málokto z mesta sa do týchto častí aj ide pozrieť. Preto sme oslovili poslancov v tejto mestkej lokality, aby nám priblížili, čo nové sa im vo svojom obvode podarilo vybudovať alebo vybaviť, či zmeniť. Týmto majú možnosť aj obyvatelia hornej a dolnej časti mesta vidieť, že nie všetky zmeny a úpravy sa sústreďujú len do centra.

Volebný obvod č. 6

Ulice: Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni, Kukučínova, Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť, Jánska

Branislav Neslušan (nezávislý)

V rámci obvodu sme priebežne riešili a aj vyriešili niekoľko desiatok požiadaviek od občanov a aj z vlastnej iniciatívy. Pravdou je, že ďalšie desiatky požiadaviek občanov a vlastných návrhov zatiaľ zrealizovaných nie je, a niektoré nenašli či už pochopenie alebo prioritu u vedenia mesta či poslaneckého zboru.

A tak sa mi po apeláciách podarilo zariadiť, aby sa vybagroval a vyčistil/zreguloval potok v Dubí. Ďalej to je pravidelné vyrezávanie drevín v záchytnej hrádzi na Podstrání vďaka osobnej aktivite a neúnavnom oslovaní úradov až orgánov č. v tr. k. Dostali sme pod kontrolu aj dovtedy nekontrolovaný výrub stromov na Stránskom vrchu a pri hvezdárni sa vybudovalo stanovisko kontajnerov na separovaný zber, rovnako tak aj na Ul. Kukučínova.

V priebehu 14 dní bude dokončená renovácia oplotenia umelého ihriska pri ZŠ Dolinský potok, po nekonečných apeláciách a pripomínaniach hrozného stavu chodníkov v (skoro) celom obvode sa konečne z prebytkov našli peniaze na projekt ich revitalizácie na Ul. Kukučínova, Dolinský potok a Ul. Hurbanova.

Rovnako tak na vybudovanie nových ciest k obydliam spoluobčanov na odbočkách Ul. Kukučínova a Neslušská cesta. A ešte čakám na začatie prác na chodníku od parkoviska pri mestskom cintoríne na Dubskej ceste k vchodu na cintorín. Ten som na každom zastupiteľstve pripomínal a bol schválený mojím návrhom na uznesenie.

Okrem týchto ,,hmotných“ či viditeľných realizácií sme kladne vybavili niekoľko desiatok podnetov obyvateľov obvodu. A taktiež sa robí projekt na novú cestu a s osvetlením k obydliam na odbočke Ul. Kukučínova.

Na základe oslovenia mojej osoby občanmi Budatínskej Lehoty (aj keď tento obvod nepatrí k mojej správe) a následne môjho vypracovaného návrhu na opravu a revitalizáciu cesty k obydliam, ktorý som predložil vedeniu mesta, bola cesta v Budatínskej Lehote pre občanov vynovená a vybetónovaná.

 

Rudolf Drexler (Sloboda a Solidarita)

Za prioritu vo svojom obvode som mal odľahčenie Dubskej cesty od kamiónov a nákladnej dopravy. Na každom zastupiteľstve som žiadal vedenie mesta o žačatie budovania paralelnej komunikácie – cesty od plánovaného diaľničného privádzača okolo firmy Schaeffler Kysuce. Mesto túto komunikáciu odmieta realizovať, aj keď okolo firmy Schaeffler Kysuce zamenila pozemky mesta za vybudovaný zvršok komunikácie okolo Schaeffler Kysuce. Diaľničný privádzač bude hlavne končiť na komunikácii KNM – Rudina, a preto navyše plánovaná časť privádzača do priemyselnej časti už nebude prioritou NDS ani VÚC.
panelová cesta v KNM
Spoločným tlakom občanov Dubia sa podarilo zrušiť otáčanie autobusov v Dubí. Vynútili sme si zmeniť šikmé státie na bývalej nástupnej časti komunikácie do Dubia pre autobusy na pozdĺžne parkovanie. Urobila sa zábrana vybudovaním zábradlia v „téčkovej“ križovatke do INY, aby tam neparkovali autá pri cintoríne a nebránili výjazdu kamiónov z firmy Schaeffler Kysuce. Pomáhal som osobne na vybudovaní komunitného centra v DUBÍ a pomáham pri organizovaní podujatí v tomto centre.
Od začiatku volebného obdobia pracujem na vybudovaní cesty Dubie – Hurbanova, kde už má mesto geometrický plán cesty. Oslovoval som majiteľov priľahlých pozemkov so žiadosťou o výkup časti ich parciel na doplnenie profilu cesty do šírky 5 m, aby sa mohla začať realizovať táto investícia. Na investíciu bolo zastupiteľstvom odsúhlasená suma 200.000 eur. V súčastnosti sa dorábajú kúpno-predajné zmluvy za tieto pozemky za cenu 1 euro za pozemok.

BLOWDEC

V rámci boja proti zámeru investora postaviť v meste zariadenie na zneškodňovanie odpadu BLOWDEC som bol spoluzakladateľ Občianskej iniciatívy. Dnes som aj predsedom Občianskeho združenia Občianska iniciatíva Kysucké Nove Mesto. Občianska iniciatíva sa zaoberá aj spaľovňou (bývalá ASA). Tam sme pripomienkovali súhlas na ďalšiu prevádzku a žiadame jej preverenie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA). To nikdy nebolo robené pre túto spaľovňu.

Zorganizoval som aj stretnutia občanov s poslancami NR Annou Zemanovou, Branislavom Grohlingom, Eugenom Jurzicom, Milanom Laurenčíkom a Miroslavom Ivanom na aktuálne témy.
Autor: Miroslav Janouš
Foto: Mário Janík, Branislav Neslušan