Prístavba a stavebné úpravy materskej škôlky Komenského pokračujú aj naďalej

Zľavy na wellness pobyty
Odmena za nákup na ZľavaDňa

Materská škôlka na Komenského sa už nejaký ten čas rekonštruuje. A nejaký ten čas sa veru ešte bude.

Rozsiahla rekonštrukcia sa tak ako iné rekonštrukcie v meste nezaobišla bez dodatkov. Aj tu sa vyskytli komplikácie, s ktorými sa nepočítalo.

Ešte počas prázdnin sme sa na mestskom úrade KNM informovali o tom, aké sú finančné náklady na túto rekonštrukciu.

Ku dňu 31.7.2019 je stav financovania stavby Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského nasledovný:

Celkové výdavky: 399 103, 21 EUR

Štátny rozpočet a EÚ: 300 608, 21 EUR

Vlastné prostriedky: 98 495 EUR

Výdavky zahŕňajú všetky náklady : (projektová dokumentácia, poplatky a výdavky spojené so stavebnou prípravou, externý manažment, poistné, verejné obstarávanie, vlastné stavbené práce).

Ako posledný je k pôvodnej zmluve zo dňa 24.7.2018 v sume 716 399,44 EUR s DPH zverejnený na stránkach mesta Dodatok č.2, na sumu 60 598,72 EUR s DPH za práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. Napríklad v pôvodnej zmluve sa počítalo, že sa využije pôvodná kanalizácia, no táto bola po kontrolách a prečistení zhodnotená ako nevyhovujúca (havarijný stav) a je potrebné vybudovať novú. Financie naviac si vyžiadali aj práce na bleskozvode a uzemnení (v rozpočte chýbali náklady na 2ks rozvodov). Ďalej elektroinštalácia na bloku A+B pre VZT, tiež elektroinštalačné práce na elektroinštalácii (predpokladaný rozsah nezodpovedal skutočnému rozsahu). Viac stáli aj práce na zdravotechnike blok A+B (trasy potrubí museli byť prispôsobené podľa skutočného stavu). Rozpočet nepokryl ani skutočné náklady na úpravy povrchov v kuchyni.

K pôvodnej zmluve je spísaný aj Dodatok č.1 na sumu 10 615, 42 EUR s DPH. Táto suma pokrýva zvýšené náklady na strechu (kompletná výmena strešného plášťa krčku), potery a dažďovú kanalizáciu (bolo potrebné vybudovať 15m kanalizácie so zaústením do existujúcej šachty pred hospodárskym pavilónom.

Po pripočítaní oboch dodatkov je suma na Prístavbu a prestavbu MŠ Komenského 787 613, 58 EUR. Znamená to, že na projekt by malo byť do jeho ukončenia prefinancovaných ešte 388 510,37 EUR.

Text a foto: Petronela Hercová