Rekonštrukcia tepelných rozvodov sa zrejme začne už čoskoro

Dlhodobo pripravovaný projekt rekonštrukcie tepelných rozvodov v Kysuckom Novom Meste je na spadnutie. Zrejme už čoskoro sa začne rozsiahla rekonštrukcia, ktorá zabezpečí, že vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody bude efektívnejší a nebude dochádzať k zbytočným únikom tepla, respektíve nebudú vykurované chodníky ako to bolo povedané na jednom z mestských zastupiteľstiev.

„Vo veci tepelných rozvodov bol vykonaný výber zhotoviteľa diela rekonštrukcie tepelných rozvodov  a v súčasnosti prebieha posudzovanie výberu zhotoviteľa Úradom pre verejné obstarávanie,“ uviedol v odpovedi prednosta mestského úradu.

Zákazka „Vybudovanie energetického zdroja na biomasu a rekonštrukcia rozvodov tepla“ je zverejnená aj on-line na stránkách Úradu pre verejné obstarávanie.

Kritérium pre hodnotenie je uvedené ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Posledná aktualizácia bola 5. apríla 2018, zákazka je stále aktívna.

Na stránkách Úradu pre verejné obstarávanie je zverejnená aj informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Z informácií zo správy zverejnej na stránkách Úradu pre verejné obstarávanie je zrejmé, že na realizáciu zákazky „Vybudovanie energetického zdroja na biomasu a rekonštrukcia rozvodov tepla“ sa Kysuca s.r.o. rozhodla akceptovať ponuku Skupiny dodávateľov „Združenie KYSUCA“: TENZA, a.s. – vedúci člen, ENERGY CLASSICS, SE – člen skupiny, ktorá v súťaži získala hodnotenie 100 bodov.

„Ako mandatár verejného obstarávateľa, ktorým je spoločnosť KYSUCA s.r.o. so sídlom Matice slovenskej 620,
024 01 Kysucké Nové Mesto, vo verejnom obstarávaní s názvom „Vybudovanie energetického zdroja na
biomasu a rekonštrukcia rozvodov tepla“, ktoré bolo zverejnené pod zn. 4111-MSP vo Vestníku verejného
obstarávania č. 65/2017 zo dňa 31.03.2017 a v rámci ktorého ste predložili ponuku skupiny dodávateľov
„Združenie KYSUCA“: TENZA, a.s. – vedúci člen, ENERGY CLASSICS, SE – člen skupiny , Vám týmto oznamujeme,
že ponuka predložená vašou skupinou dodávateľov bola úspešná a vaša ponuka sa prijíma,“ uvádza sa v dokumente, ktorý bol na stránku UVO zverejnený dňa 9.3.2018.

Predmet zákazky

Podľa informácii z dokumentov zverejnených na UVO je predmetom zákazky : výstavba 6 MW tepelného zdroja s využitím progresívnej technológie na spaľovanie biomasy, a súčasne rekonštrukcia distribučnej sústavy tepla v dĺžke 13 km. Na potrubný rozvod budú pripojené v súčasnosti teplom zásobované objekty bytových domov a občianskej vybavenosti. Teplo z primárneho média pre vykurovanie a ohrev TÚV bude odovzdávané v tlakovo nezávislých blokových odovzdávacích staniciach, ktoré sú sčasti umiestnené a sčasti budú novovybudované v zásobovaných
objektoch, v počte 153. Súbežne s bezkanálovými rozvodmi bude do spoločného výkopu uložená optická sieť pre prenos dát a informácií do dispečerského strediska v centrálnej kotolni.

Cena zákazky

9 169 854,30 EUR

Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia a spolufinancovaná z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka