Stála komisia pre koordináciu činností so spoločnosťou Kysuca s.r.o.

Informáciu o rekonštrukcií tepelných zariadení v Kysuckom Novom Meste zachytil už asi zrejme každý občan mesta. Po viacerých rokovaniach na mestskom zastupiteľstve, na ktorých sa zúčastnili aj samotní občania, sa mesto a Kysuca s.r.o. dohodli na zriadení takzvanej Stálej komisie.

Stála komisia má podľa informácií z mestských zastupiteľstiev 5 členov. Z toho traja členovia sú z radov mesta a dvaja členovia sú z radov spoločnosti Kysuca s.r.o.. Predsedom a podpredsedom komisie je zástupca mesta Kysucké Nové Mesto.

Traja členovia komisie z radov mesta sú primátor mesta Ing. Ján Hartel a dvaja poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Marián Mihalda a Mgr. Matej Fabšík. Informáciu nám potvrdil poslanec Matej Fabšík aj poslanec Marián Mihalda.

Keďže rekonštrukcia tepelných rozvodov sa začne už čoskoro, dohodli sme sa na spolupráci s pánmi poslancami, že  nás budú informovať o priebehu rekonštrukcie tepelných rozvodov, ale aj o ďalších dôležitých súčastiach súvisiacich s rekonštrukciou.

V tomto článku Vám chceme aspoň čiastočne priblížiť, čo je úlohou Stálej komisie. Celé znenie je dostupné na webovej stránke mesta TU.

Pôsobnosť Stálej komisie sa viaže k:

  • k nakladaniu s majetkom mesta (ktorý vyplýva zo zmluvy), ale tiež dohľad nad plnením ustanovení Nájomnej zmluvy a vzájomných záväzkov vyplývajúcich z iných
    dohôd medzi Mestom Kysucké Nové Mesto a spoločnosťou KYSUCA s.r.o.
  • samozrejme,  k plneniu investičných zámerov, plánov a záväzkov spoločnosti KYSUCA s.r.o. v oblasti vykurovania
  • k plneniu záväzkov KYSUCA s.r.o., týkajúcich sa oblasti cenotvorby tepelnej energie s ohľadom na platnú regulačnú legislatívu
  • k zladeniu postupu Mesta Kysucké Nové Mesto a spoločnosti KYSUCA s.r.o. pri plnení
    vzájomných dohôd, ktoré vyplývajú z ustanovení Nájomnej zmluvy, ale aj iných dohôd a záväzkov, ktoré povedú k dosiahnutiu spoločných cieľov a zámerov pri rozvoji systému centrálneho vykurovania v meste
  • a tiež k vytváraniu súčinností (spolupôsobenia) v činnosti Mesta Kysucké Nové Mesto a spoločnosti KYSUCA s.r.o. s cieľom ďalšieho rozvoja aktivít oboch subjektov a zvýšenia úžitku pre obyvateľov Kysuckého Nového Mesta

V rámci zmluvy má Stála komisia právo, aby jej na požiadanie Kysuca s.r.o. predložila rôzne dokumenty, potrebné pre zabezpečenie svojej (teda Stálej komisie) činnosti, tiež má právo napríklad zisťovať stav spoločnsoti Kysuca s.r.o. alebo kontrolovať úlohy, ktoré boli uložené valným zhromaždením, tiež kontrolovať plnenie obchodného plánu a dodržiavanie stanov spoločnosti.

V rámci tejto zmluvy má Stála komisia právo posudzovať uzatváranie záložných zmlúv nad 10- tisíc EUR účtovnej hodnoty, tiež má právo posudzovať prenájom majetku presahujúci dobu 1 roka a  taktiež má právo posudzovať výber strategického investora pre rozvojové programy investora.

Intenzita stretnutí Stálej komisie je dohodnutá v počte minimálne 2x za rok, v prípade potreby to môže byť aj viackrát.

„V prípade nevyhnutnosti je komisia po oboznámení sa so skutkovým stavom a písomným
materiálom oprávnená rozhodovať per rollam. Rozhodnutie prijaté per rollam je platné a účinné
výlučne, ak návrh bol prijatý 100 % hlasov všetkých členov komisie,“ píše sa v materiáloch MsZ, dostupných na stránke mesta.

Pre vysvetlenie rozhodnutie per rollam znamená, že „hlasovanie resp. vyjadrenie názoru prebehne formou obežníka, písomne, teda nie riadnym zasadnutím. Hlasovanie per rollam sa využíva hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V súčasnosti sa realizuje najčastejšie formou elektronickej pošty. Viac o rozhodovaní a prijatí rozhodnutia  per rollam TU.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: pixabay