Teplo pre Kysucké Nové Mesto

ZAČÍNA VEĽKÁ REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU VYKUROVANIA V MESTE! Po ukončení rekonštrukcie bude viac ako 95% tepla v Kysuckom Novom Meste vyrábaného z obnoviteľných zdrojov energie.

Počas projektu sa kompletne vymení 13 km rozvodov tepla a vybuduje viac ako 150 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla.

Prečo to musíme robiť

Centrálny systém výroby a distribúcie tepla tvorí v každom meste základnú infraštruktúru, ktorá je dôležitá pre bežný život všetkých občanov žijúcich v bytových domoch, ako aj pre fungovanie mnohých inštitúcií. To, že máme k dispozícii teplo a z kohútikov nám tečie teplá voda, berieme všetci ako samozrejmosť. Keď všetko funguje, tak ani nevnímame, že je za tým práca mnohých ľudí a celý systém technických zariadení, ktorý nám umožňuje si tepelný komfort užívať.

Žiadne technické zariadenie však nedokáže kvalitne, efektívne a bez porúch fungovať do nekonečna. Čím sú zariadenia staršie, tým je ich efektívnosť a spoľahlivosť nižšia. Ani kvalitná starostlivosť nedokáže predlžovať životnosť technických zariadení do nekonečna a musí prísť čas na ich rekonštrukciu. V našom prípade takýto stav práve nastal. Musíme sa však na to pozrieť ešte aj z iného uhla. Vývoj jednotlivých zariadení ide rýchlo dopredu. Rastú však aj požiadavky na kvalitu a efektívnosť výroby a dodávky tepla. Rovnako rastú požiadavky na ochranu životného prostredia a kvalitu ovzdušia. Technické riešenia, ktoré boli modernépred štyridsiatimi rokmi sú už dnes pokladané za prekonané a zastarané.

To všetko tiež vytvára tlak na modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich sústav dodávky a výroby tepla. A potom je tu príležitosť, ktorú poskytujú fondy Európskej únie, v našom prípade Operačný program Kvalita životného prostredia. Finančná dotácia na investíciu do modernizácie systému výroby a distribúcie tepla v Kysuckom Novom Meste umožňuje zrealizovať túto významnú obnovu v relatívne rýchlom čase, efektívne a s minimálnym dopadom na budúce prevádzkové náklady.

V uplynulých takmer troch rokoch prebiehali rozsiahle práce na príprave tohto veľkého projektu komplexnej obnovy systému výroby a distribúcie tepla v Kysuckom Novom Meste. Od energetického auditu, cez prípravu projektovej dokumentácie, územné a stavebné konanie, vypracovanie žiadosti o získanie grantu z Operačného programu Kvalita životného prostredia, verejné obstarávanie, rokovania so zainteresovanými stranami, domové schôdze, kontroly …, až sme sa konečne dostali do štádia, kedy sa začnú skutočné práce na rekonštrukcii.

Začíname začiatkom mája

Takýto typ rekonštrukcie je samozrejme závislý na počasí a musí byť dobre koordinovaný s časom trvania vykurovacej sezóny. Rozhodujúca časť prác bude prebiehať pod holým nebom a počasie má preto zásadný vplyv na priebeh stavebných prác, dĺžku ich trvania, ako aj na kvalitu práce.

Súčasťou rekonštrukcie je odstránenie starého potrubia distribúcie tepla a jeho nahradenie novými teplovodnými rozvodmi. Aby nedošlo ku zbytočnému a hlavne dlhému prerušovaniudodávky tepla, musia sa prácesústrediť do mimovykurovacieho obdobia.

Celá rekonštrukcia musí byť zvládnutá za 15 mesiacov. Práce sa však budú sústreďovať najmä do mesiacov mimo vykurovacieho obdobia a počas zimy 2019/2020 budú prebiehať len tie práce, ktoré nemajú vplyv na zabezpečenie dodávky tepla.

KTO JE INVESTOR A KTO JE DODÁVATEĽ

Investorom celej rekonštrukcie kotolne, rozvodov tepla, kompaktných odovzdávacích staníc tepla a všetkých pridružených súčastí modernizácie je spoločnosť KYSUCA s.r.o.

Rekonštrukcia je podporená grantom fondov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Kvalita život-ného prostredia, výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Poskytnutá výška grantu dosiahne hodnotu 5.990.754,77 EUR.

Dodávateľ celého diela vzišiel z verejnej súťaže. Víťazným dodávateľom sa stalo ZDRUŽENIE KYSUCA, ktoré je tvorené spoločnosťami TENZA, a.s. (vedúca spoločnosť združenia) a ENERGY CLASSICS, SE.

Celková výška investície (zodpovedajúca ponúknutej cene víťaza verejného obstarávania) dosiahne hodnotu 8.989.379,59 EUR bez DPH.

Čo nás čaká

Projekt modernizácie systému výroby a distribúcie tepla v Kysuckom Novom Meste je skutočne rozsiahly a komplexný. V histórii mesta nemá obdobu. Môžeme ho rozdeliť na dve základné časti:

• Rekonštrukciu distribučnej sústavy tepla od kotolne až po jednotlivé odberné miesta

• Rekonštrukciu kotolne s rozšírením využitia biomasy navýrobu tepla

Rekonštrukcia distribučnej sústavy tepla od kotolne až po jednotlivé odberné miesta
Rekonštrukcia distribučnej sústavy tepla neprinesie len výmenu starých potrubí za nové, ale aj kvalitatívnu zmenu celého systému.

Dnešná štvorrúrková sústava so systémom veľkých centrálnych výmenníkových staníc sa zmení na dvojrúrkovú sústavu s domovými kompaktnými odovzdávacímistanicami tepla (KOST). Teplo z kotolne tak bude prúdiť priamo do jednotlivých domov (odberných miest) bez medzistupňov. Až priamo v dome sa bude rozdeľovať na teplo určené na vykurovanie a na teplo, ktorým sa bude zohrievať teplá voda.

Teplá voda tak vznikne ohriatím pitnej studenej vody priamo v dome prostredníctvom KOST. Nebude teda už kolovať v rozvodoch po sídlisku. Tým sa výrazne zvýši jej kvalita, odstránia sa problémy so zakalením teplej vody a hlavne sa zvýši efektívnosť. Na zohriatie 1 m3 teplej vody sa spotrebuje menej tepla ako doteraz a tým odberatelia ušetria. Tento nový systém distribúcie a dodávky tepla na vykurovanie a teplej vody výrazne zvýši kvalitu dodávky, jej pružnosť a efektívnosť.

Súčasťou modernizácie je aj vybudovanie optickej siete pre riadenie a monitoring celej sústavy. Všetky zariadenia umiestnené v sústave (rovnako na kotolni ako aj v každom odbernom mieste v domoch) budú on-line prepojené s centrálnym dispečingom. To umožní veľmi podrobný monitoring prevádzkových stavov a diaľkové riadenie jednotlivých zariadení. Celý systém reakcie sa tým výrazne skvalitní. Nové rozvody budú vybudované z priemyselne predizolovaných potrubí, ktorých kvalita je neporovnateľná s dodnes využívaným pôvodným potrubím. Súčasťou týchto moderných rúr je aj systém detekcie porúch, ktorý umožňuje rýchlejšie a presnejšie vyhľadanie prípadných porúch na potrubí v budúcnosti.

Rekonštrukcia kotolne s rozšírením využitia biomasy na výrobu tepla
Významnou modernizáciou prejde aj centrálna kotolňa. Predovšetkým sa komplexne zmodernizuje strojovňa centrálnej kotolne, ktorá tvorí akési srdce celého vykurovacieho systému. Odtiaľto sa teplo vyrobené v kotolni distribuuje prostredníctvom rozvodov tepla ku svojim spotrebiteľom. To, ako celý vykurovací systém pružne reaguje na zmenu počasia, či na požiadavky odberateľov, je zabezpečované práve týmto zariadením. Preto modernizácia strojovne centrálnej kotolne patrí medzi kľúčové opatrenia celej modernizácie.

Bokom samozrejme nezostane ani samotná výroba tepla. V meste je už od roku 2005 v prevádzke kotol využívajúci biomasu, ktorý dnes zabezpečuje 60% výroby tepla. Aj vďaka tomu patrí cena tepla v Kysuckom Novom Meste medzi najnižšie na Slovensku. Biomasa je dnes najlacnejším palivom. To je dôvod, prečo bude kotolňa rozšírená o ďalší, nový kotol. Ten prevezme úlohu hlavného zdroja tepla. Vďaka tomu sa podiel biomasy na celkovej výrobe tepla zvýši na takmer 95%. Záložným palivom zostane zemný plyn. Nový kotol na biomasu bude samozrejme modernejší než kotol, ktorý je k dispozícii dnes. Predovšetkým z hľadiska dopadov na životné prostredie. Každé spaľovacie zariadenie produkuje emisie, ktoré prispievajú ku znečisteniu ovzdušia. Preto pri výbere nového zariadenia, bol jedným z rozhodujúcich kritérií dopad na kvalitu ovzdušia. Nový kotol bude mať vďaka filtračným zariadeniam extrémne nízke hodnoty emisií, najmä tzv. tuhých znečisťujúcich látok – teda popolčeka unikajúceho do ovzdušia.

Čo je Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST)

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Rekonštrukcia rozvodov tepla je spojená predovšetkým s rozsiahlymi stavebnými prácami. Tie sa budú dotýkať cestných komunikácií, chodníkov aj trávnikov všade tam, kde sú aj v súčasnosti vedené rozvody tepla.

Tieto stavebné práce prinesú obmedzenia v doprave aj v parkovaní. Všetky zmeny a obmedzenia budú vyznačené dopravnými značkami.
Obmedzenia spôsobené výkopovými prácami sa najviac dotknú obyvateľov mesta. Bude to nepríjemné a zaťažujúce, ale bez takýchto obmedzení nie je možné rekonštrukčné práce vykonať. Dodávateľ prác sa bude snažiť ich dopad na obyvateľov mesta eliminovať, ale nevie sa im vyhnúť.

Bude sa vám zdať, že pred vašim domom sa nepracuje a výkop je zbytočne dlho otvorený?
Niekedy sa dotknutým obyvateľom jednotlivých ulíc bude zdať, že dopravné obmedzenia sú príliš dlhé a zbytočné. Najmä v čase, keď nebudú vidieť na konkrétnom výkope pred vlastným domom žiadne prebiehajúce práce. Technológia výstavby teplovodných potrubí však neumožňuje rozvody budovať krokmi v dĺžke niekoľkých desiatok metrov a výkopy ihneď zahŕňať. Vzhľadom na charakter prác sa musí postupovať tak, že sa vykope naraz celý úsek (často zodpovedajúci jednej etape prác), následne sa celý úsek zmontuje, natlakuje, skontroluje a až na základe záverečnej kontroly tesnosti ho bude možné celý zasypať. Ak sa vám teda bude zdať, že pred vašim domom sa nepracuje a výkop je zbytočne dlho otvorený, prosím chápte, že práce prebiehajú na inom mieste toho istého úseku potrubia a celý výkop bude možné zahrnúť až po kompletnom dokončení celého úseku.

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA

Celková rekonštrukcia rozvodov tepla prinesie aj obmedzenia v dodávke teplej vody počas stavebných prác. Tieto obmedzenia budú súvisieť s prácami v miestach, kde bude nevyhnutné dočasne prerušiť dodávku teplej vody. Spravidla teda pôjde len o obmedzenia lokálneho charakteru, týkajúce sa niekoľkých domov. Pracovný postup je pripravený tak, aby boli tieto obmedzenia dodávok minimálne. Nedajú sa však úplne vylúčiť. Všetci odberatelia budú o nich včas informovaní. Odstávky budú trvať od niekoľko hodín do niekoľko málo dní.

ČO SA BUDE ROBIŤ PRIAMO V DOMOCH?

Nové predizolované potrubie sa privedie pred obytný dom. Do obytného domu vstúpi cez pôvodnú šachtu popri súčasnom teplovode, nové predizolované potrubie bude ukončené v príslušnej miestnosti obytného domu dvoma navarovacími ventilmi. Spolu s novýmpotrubím budú vedené aj optické chráničky ktoré budú zabezpečovať diaľkovú komunikáciu KOST s centrálnym dispečingom na kotolni. Kompaktná odovzdávacia stanica tep-la (KOST), zmontovaná na oceľovom ráme, sa dovezie na miesto inštalácie, pripojí sa na nové predizolované potrubie nového teplovodu. Keďže sa teplá voda už bude pripravovať priamo v bytovom dome, KOST sa pripojí na potrubie s pitnou vodou a nakoniec sa pripojí do elektrickej siete a internetovej siete pre komunikáciu stanice s dispečingom kotolne. Počas tohto úkonu nedôjde k obmedzeniu dodávky tepla ani TUV. Posledným krokom je prepojenie KOST na vnútorné rozvody tepla a TUV v obytnom dome, ktoré si vynúti odstávku dodávky tepla teplejvody v obytnom dome maximálne na 10 hodín.

AKO BUDE REKONŠTRUKCIA PREBIEHAŤ

Celková rekonštrukcia bude prebiehať počas 15 mesiacov od začiatku prác. Je rozdelená na niekoľko etáp, ktoré sa navzájom časovo prekrývajú. Bude sa teda pracovať na niekoľkých miestach súčasne. Rozdelenie prác na jednotlivé etapy a ich časové vymedzenie nájdete na nasledujúcich stranách.

Pri jednotlivých etapách je uvedený predpokladaný časový harmonogram. Jeho reálne dodržanie bude závislé predovšetkým na počasí. Samozrejme, aj na koordinácii prác a šikovnosti dodávateľa. Veríme, že bude čo najpresnejšie dodržaný.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ S OTÁZKAMI

Počas celej rekonštrukcie bude pre všetkých obyvateľov Kysuckého Nového Mesta k dispozícii mailová adresa: rekonstrukcia@kysuckenovemesto.sk ktorú môžete využiť v prípade, že budete mať nejaké otáz-ky, postrehy, návrhy. Investor, mesto aj dodávateľ sa budú snažiť reagovať na vaše podnety čo najrýchlejšie.
Zároveň je možné navštíviť priamo spoločnosť KYSUCA s.r.o. v jej sídle na adrese Matice slovenskej 620 a odovzdaťsvoje podnety na novovybudovanom klientskom centrespoločnosti KYSUCA, s.r.o.

Zdroj: Kysuca s.r.o.