V období letných prázdnin je zvýšené riziko vzniku požiarov

Júl a august sú mesiacmi letných dovoleniek a školských prázdnin, ale zároveň je pre tieto horúce a suché mesiace charakteristické zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasičský a záchranný zbor eviduje nadpriemerné množstvo zásahov pri požiaroch v období letných prázdnin.

V júli a auguste 2018hasiči zasahovali dokopy pri 1609 požiaroch, čo bolo o vyše 100 požiarov viac v porovnaní s minuloročným priemerom. Počas letných prázdnin 2018 požiare na Slovensku zapríčinili smrť 3 osôb, zranených bolo 26 osôb.

Pre porovnanie, v Českej republike si požiare v rovnakom období vyžiadali viacnásobne vyšší počet usmrtených (14) i zranených osôb (261).Z celkového počtu požiarov na Slovensku počas letných prázdnin 2018 sa až tri štvrtiny rozhoreli v prírodnom prostredí. Zo štatistík tiež vyplýva, že pre mesiac júl je charakteristické zvýšené množstvo požiarov poľnohospodárskych strojov. V júli 2018 sa vyskytlo 18 takýchto prípadov.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody.

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) vyzýva občanov a právnické osoby, aby dodržiavali povinnosti a zákazy, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur.

Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.Zakázané je najmä:
• fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu,
• spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,Ak máte podozrenie, že niekde vznikol požiar,ihneď zavolajte hasičov na tiesňových linkách 150 alebo 112.

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ