V Povine osadili inteligentné kontajnery

„Životné prostredie si treba chrániť a zveľaďovať, nie laxným prístupom ničiť a znečisťovať.“.

Týmto mottom sa riadia v obci Povina. Nielenže v tomto roku zrealizovali dobrovoľnú akciu čistenia nelegálnych skládok z prírody a vysádzania stromčekov v lese, ale detailne sa zameriavajú aj na odpadové hospodárstvo.  V obci sú vybudované viaceré stojiská na separovaný odpad, na komunálny odpad majú občania k dispozícií popolnicu a na bio odpad kompostéry.

„Niektoré stojiská však vyzerali skôr ako smetiská, preto sme museli pristúpiť k radikálnemu riešeniu problému,“ opísala problém starostka obce Alena Dudeková.  

Najväčším problémom bolo stojisko pri ZŠ, kde bol vyhadzovaný rôzny odpad, ktorý tam nepatril. Preto sme hľadali nové a efektívne riešenia. Najväčší podiel odpadu tvoril plast a sklo. Z tohto dôvodu sa osadili polopodzemné kontajnery na sklo a plasty, ktoré poskytli až 4-násobne väčší objem na odpad. Kontajnery sú vybavené senzormi, ktoré monitorujú percentá naplnenia. My už viac nemusíme kontrolovať a hlásiť vývoz separovaného odpadu, spoločnosť príde a kontajnery vyprázdni. Celý proces trvá necelé 3 minúty. Polopodzemné kontajnery nám priniesli ďalšiu devízu tým, že zaberajú podstatne menej priestoru, ako klasické kontajnery. Preto sme zvyšok priestoru mohli vysadiť krásnou zeleňou. Stojiská na separovaný odpad v obci sú monitorované kamerovým systémom, ktorý nám už viac krát pomohol pri odhalení nekorektného správania občanov pri vyhadzovaní odpadov. Občanom za nesprávne zlikvidovaný odpad hrozí pokuta podľa VZN č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Povina.

Inteligentné kontajnery pomôžu všetkým rozumným ľuďom, pre ktorých je čistota verejných priestranstiev vizitkou spoločenskej zodpovednosti a pozitívneho vzťahu k nášmu spoločnému okoliu. Verím, že vstupujeme do novej etapy budovania modernej obce s pevnými historickými koreňmi, ktorá spája ochranu a tvorbu životného prostredia s modernými technológiami.

„Konkrétnej analýze odpadového hospodárstva sme sa venovali v 3. vydaní Rýchlej správy zo samosprávy. Naším cieľom je zvýšiť percento separovaného odpadu, čo bude mať za následok zníženie komunálneho odpadu. V súčasnosti pracujeme na zmene systému vývozu TKO, je však potrebné vopred analyzovať pozitíva aj negatíva, ktoré zmena môže priniesť,“ dodala starostka.

Za dôležité starostka považuje aj prevenciu. Preto v spolupráci so Základnou a Materskou školou v Povine pripravujú enviromentálny projekt, v ktorom chcú jasne poukázať, kde odpady patria a čo nám môže priniesť nesprávne nakladanie s odpadmi.  

Text a foto: obec Povina