Vyberáme zo správy hlavnej kontrolórky: sprenevera na ŽS Dolinský potok

ZŠ Suľkov

V súvislosti s odhalením finančnej sprenevery z rozpočtu Základnej školy Dolinský potok, vykonala hlavná kontrolórka mesta Mgr. Ing. Eva Chládková kontrolu finančných operácií  realizovaných prostredníctvom bankových účtov a dokladov s tým súvisiacích.  Jej správa poskytuje podrobnejší prehľad o tom, ako v rozmedzí rokov 2008 až 2015 dochádzalo k sprenevere financií z rozpočtu školy.

Uvedená správa hlavnej kontrolórky, ale aj ostatné správy z jej vykonaných kontrol sú dostupné na stránke mesta. Kontrola bola podľa informácií zo správy schválená mestským zastupiteľstvom.

Základná škola Dolinský potok je rozpočtovou organizáciou zriadenou mestom,  pri hospodárení s majetkom a financiami sa riadi príslušnými zákonmi, okrem toho hospodári podľa rozpočtu schváleneho zriadovateľom.

Zo správy hlavnej kontrolórky mesta je zrejmé, že zo siedmich účtov, ktoré mala v škola v danom období zriadené, opakovane dochádzalo k finančným operáciam bez oprávnenia vykonávať takéto operácie a tiež bez preukázania toho, že výdavok slúžil na zabezpečenie chodu školy.

V účtovníctve chýbali doklady, ktoré by pomohli overiť alebo identifikovať finančné prevody, ktoré si daný zamestnanec manipulujúci s účtovníctvom nad rámec svojej výplaty zasielal na svoj účet.

Z výdavkového účtu si zametnanec, v tomto prípade zamestnankyňa, medzi rokmi 2008 až 2015  na svoj účet previedla 189 736, 67 eur, pričom:

v roku 2008 to bolo 9 276,32 eur

v roku 2009 to bolo 20 694,08 eur

v roku 2010 to bolo  20 617,10 eur

v roku 2011 to bolo 16 662,82 eur

v roku 2012 to bolo 15 094,10 eur

v roku 2013 to bolo 20 520,85 eur

v roku 2014 to bolo 28 985,76  eur

a v roku 2015 to bolo 57 887,64 eur.

V prehľade vidieť ako chuť a odvaha danej osoby „ulievať si“ cudzie peniaze narastala. Je naozaj veľkou chybou, že osem rokov si nikto nevšimol, že tieto peniaze v rozpočte školy chýbajú. Svedčí to o nedostatočnej kontrole zo strany aj samotnej školy, ale aj zriaďovateľa.

Okrem tohto účtu základnej školy, z ktorého daná zamestnankyňa neoprávenene prevádzala na svoj účet najväčšie peniaze, dochádzalo k „podivným“ a neidnetifikovateľným prevodom aj na príjmovom účte, na účte sociálneho fondu a na depozičnom účte mzdy.

Konkrétnejšie, z príjmového účtu podľa správy hlavnej kontrolórky „zmizlo“ v rokoch 2008, 2009 a 2015 celkovo 12 182,85  eur.

Z účtu sociálneho fondu v rokoch 2011, 2012, 2014, 2015 neoprávnene daná zamestnankyňa previedla na svoj účet celkovo sumu 1 859,37  eur.

Z depozičného účtu mzdy za 2012 bolo odcudzených celkovo 1 125,64  eur. K neoprávneným prevodom na osobné účty zamestnanca dochádzalo aj na potravinovom účte školy.

Počas kontroly hlavná kontrolórka zistila, že v účtovníctve základnej školy boli aj iné nezrovnalosti, ako napríklad  realizácia platieb z výdavkoveho a potravinového účtu bez existencie faktúr alebo iných dokladov preukazujúcich opodstatnenosť týchto údajov. Kontrolovaný subjekt okrem iného vyberal finančné prostriedky z účtov školy, ale tieto peniaze nezaevidoval ako príjem do pokladne školy. Kontrolu bolo ďalej zistené, že na výdvakovom účte školy sa nachádzali príjmy, ktoré škola nepreviedla na svoj príjmový účet ani na účet zriadovateľa, teda na účet mesta. Išlo napríklad o preplatky za elektrinu, preplatky za plyn, preplatok na poistnom za zamestnancov.

Tieto, ale aj mnohé iné „finančné prostriedky tvorili príjmy školy bez evidencie a nezobrazili sa v príjmovej časti rozpočtu školy, a takisto ani vo vyhodnotení plnenia rozpočtu školy a v príslušných
účtovných výkazoch, čo malo za následok skreslenie finančných výkazov o hospodárení školy,“ uvádza sa v správe hlavnej kontrolórky.

Správu si priamo stiahnete z tohto linku:

Sprava o vykonanych kontrolach 24-2016.pdf (136.8 kB)

Súčasťou správy hlavnej kontroly sú aj  návrhy odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených  nedostatkov  a na odstránenie  príčin ich vzniku.  V tomto prípade kontrolórka navrhla tri odporúčania a to:

  • zaviesť účinný systém finančného riadenia v zmysle platného zákona o finančnej
    kontrole (zákon č. 357/2015 Z.z.),
  • zabezpečiť dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, týkajúce
    sa najmä jeho piatej a siedmej časti,
  • prijať opatrenia na dôsledné dodržiavanie zákona o účtovníctve zodpovednými
    osobami.

V tejto súvislosti sme sa na hlavnú kontrolórku obrátili s otázkou či sú návrhy odporúčaní, ktoré sú v jej správach uvedené (teda nielen v tomto konkrétnom prípade), záväzné, pretože termín odporúčanie veľmi záväzne neznie.

„Návrhy odporúčaní alebo opatrení, voči ktorým neboli podané námietky, resp. podané námietky neboli opodstatnené, sú pre kontrolovaný subjekt záväzné,“ pre novinyknm uviedla Mgr. Ing. Eva Chládková, hlavná kontrolórka mesta Kysucké Nové Mesto.

Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov  malo mesto predložiť do 8.6.2017.

Ako vlastne tento systém kontol funguje (teda či mesto prijalo odporúčané opatrenia, či sa vykonáva nejaká ďalšia, povedzme, „kontrolná kontrola“ o tom, či boli tieto nedostatky naozaj odstránené v súčasnosti zisťujeme. Akonáhle získame dané informácie, spracujeme ich a zverejníme.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka