Výška odmeny mestských poslancov a hlavných predstaviteľov mesta

mestský úrad KNM

V súvislosti s avízovaným strašiakom v podobe zvyšovania výšky daní a poplatkov sa čoraz častejšie rozoberá aj výška platov poslancov mestských alebo obecných úradov a zamestnancov mestských či obecných úradov.

Plat starostu/primátora je upravený zákonom č. 253/1994 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:

Podľa zákona plat starostu nemôže byť nižší ako určuje zákon, ale vyšší môže byť až o 60%. O tomto zvýšení rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Podľa štatistického portálu statdat bola v roku 2018
priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na: 1013 EUR. Kysucké Nové Mesto počtom obyvateľov spadá do skupiny 6, teda sa násobí číslom 2,81. Takže minimálny plat primátora začína na výške 2847 EUR (1013×2,81). Plat primátora by mohol byť 4555,20 EUR maximálne.

Súčasný plat primátora, hlavných predstaviteľov mesta a poslancov MsZ Kysucké Nové Mesto: (informácie poskytlo mesto KNM)

Plat primátora mesta: 4017 EUR mesačne (približne o 41% vyšší ako najnižšia sadzba)

Plat zástupcu primátora: 2812 EUR mesačne

Plat prednostky MsÚ: 1588 EUR mesačne

Plat hlavného kontrolóra: 2284 EUR mesačne

Odmena poslanca MsZ : 223 EUR mesačne

Text a foto: Petronela Hercová