Vytvorme to spoločne!

Projekt Vytvorme to spoločne nadväzuje na projekt Povedz nám to, počas ktorého sme mapovali potreby detí a mládeže v našom meste. Na základe viac ako 2 000 odpovedí sme sa rozhodli pokračovať v tejto činnosti a začali sme pripravovať koncepciu pre prácu s deťmi a mládežou v našom meste.

Počas júla sme predstavili pripravovaný projekt na zasadnutí Kysucko-Novo-Mestského zastupiteľstva a na stretnutiach s mládežou sme zisťovali ich aktuálne potreby a názory na to, ako zmysluplne vedia tráviť svoj voľný čas v našom meste.

V septembri sme usporiadali víkendové školenie pre členov Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorí sa chceli spolupodieľať na vytvorení strategického dokumentu. Toto školenie bolo odborne vedené lektorkou Andreou Makovou, ktorá nám priblížila metodiku a ďalšie iné formálne náležitosti, ktoré musia byť splnené pri tvorbe takéhoto dokumentu. Na tomto školení si ďalej účastníci rozvíjali svoje prezentačné a komunikačné zručnosti a iné “soft-skills”. 

Ďalším cieľom, ktorý sme chceli týmto projektom dosiahnuť je prepájanie mládeže s mestskými poslancami, aby sa viac oboznámili s činnosťou mestského poslanca a tak aj s verejným životom v našom meste. Keďže poslanci majú aj iné zamestnanie, na základných školách mali besedy aj na témy ako podnikanie, zdravý životný štýl, fungovanie samosprávy, bezpečnosť na horách a ďalšie iné témy. Takýmito besedami chceme zvyšovať záujem mládeže o veci verejné a zvyšovať tak úroveň participácie mladých v našom meste.

Počas trvania projektu sme sa pravidelne stretávali s mládežou, odborníkmi v danej oblasti ale aj s poslancami MsZ Kysucké Nové Mesto. Tieto stretnutia prebiehajú aj v súčasnosti a momentálne je Koncepcia pre prácu s deťmi a mládežou v Kysuckom Novom Meste na roky 2021-2027 v štádiu verejného pripomienkovania. Tento projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z dotačného programu Hodina deťom. 

https://bestvpncanada.ca/