Z rokovania o diaľničnom privádzači v Kysuckom Novom Meste

Dňa 23. januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s dotknutými organizáciami, správcami inžinierskych sietí a odbornou verejnosťou ohľadom Diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač.

Na stretnutí kompetentná osoba, teda zástupca projektanta, prítomným odprezentoval informácie týkajúce sa výstavby budúcej diaľnice D3.

Počas výstavby diaľničného privádzača má NDS v pláne postaviť dočasný most, aby vozidlá stavby neprechádzali po jestvujúcom moste. Dočasný most umožní priamy prístup z cesty I/11 na stavenisko privádzača od začiatku stavby (pripojenie na cestu I/11) až po trať ŽSR (km cca. 1,125). Stavebný dvor ako aj dočasná skládka humusu budú situované v priestore budúcej križovatky s D3.
Na stavenisko v úseku km 1,125 – KÚ privádzača t.j. medzi traťou ŽSR a účelovou komunikáciou pri spoločnosti Schaeffler Slovensko s.r.o. je možný prístup len po tejto komunikácii. Za účelom minimalizovania prejazdov stavebných mechanizmov po komunikácii bude zriadený stavebný dvor, ktorý bude slúžiť len pre výstavbu tohto úseku privádzača,

Na stretnutí zaznelo aj:

Dočasné premostenie cez rieku Kysuca, ktoré sa vybuduje počas výstavby privádzača nebude možné nechať natrvalo, pretože nebude spĺňať požiadavky na trvalé premostenie

Správa privádzača by mala byť rozdelené nasledovne: od ZÚ po okružnú križovatku s cestou do Rudiny (III/2095) by malo byť cestné teleso v správe VÚC ŽSK a od okružnej križovatky po koniec úseku v správe mesta Kysucké Nové Mesto.

Na pracovnej porade zazneli aj dotazy týkajúce sa vybudovania svetelnej signalizácie na križovatkách v Povine.

Ďalej bola prednesená požiadavka na riešenie riadenia križovatky privádzača a cesty I/11 na základe kapacitného posúdenia, požiadavka na preverenie mimoúrovňového napojenia cesty I/11 a privádzača.

V požiadavkách zaznelo aj vybudovanie čiastočného trojpruhu z privádzača na I/11, tak aby vozidlá odbočujúce do Žiliny neblokovali vozidlá odbočujúce do Čadce.

Na pracovnej porade zaznel aj dotaz ohľadom výstavby železničnej zastávky KNM-Juh a jej spojenia či prepojenia s privádzačom. Podľa zástupcov NDS sa toto riešenie javí ako problematické, nakoľko nie je jasné, či by sa dodržali vzdialenostné normy.

Tu sa vynára otázka ako reálna je možnosť vybudovania železničnej zastávky KNM-Juh a či je vhodné komplikovať výstavbu privádzača železničnou zastávkou.

Ako sa vyjadril zástupca NDS dlhé roky mesto bojovalo za oddelenie výstavby privádzača od výstavby diaľničného úseku D3 a dnes, keď sa to konečne podarilo a privádzač sa môže začať stavať skôr, tak to niektorí ľudia komplikujú ďalšími požiadavkami ako je napríklad skĺbenie privádzača so železničnou zastávkou.Samozrejme, o železničnej zastávke KNM-Juh sa budeme snažiť viac informácii.

A ešte na záver začiatok výstavby privádzača je plánovaný na rok 2020, s tým, že v tomto roku by NDS chcela vyhlásiť na privádzač aj tender.

Poznámka: záznam z rokovania je momentálne v určitom čase možné vidieť aj na Antechu.

Autor: Petronela Hercová