Za rok 2019 mesto eviduje 616 dlžníkov na poplatku za komunálny odpad

Za rok 2019 vyzbieralo mesto KNM 331 363,32 EUR za komunálny odpad. No nie všetci občania vzorne platia za „smeti“. Celkovo mesto eviduje 616 dlžníkov na poplatku za komunálny odpad.

„Mesto KNM vykázalo za rok 2019 príjem za komunálne odpady vrátane poplatku za uloženie odpadu vo výške 103 357,59 EUR za podnikateľov.

Mesto KNM vykázalo za rok 2019 príjem za komunálne odpady vrátane poplatku za uloženie odpadu vo výške 228 005, 73 EUR za fyzické osoby.

Mesto Kysucké Nové Mesto vykázalo príjem za drobné stavebné odpady za rok 2019 vo výške 4819, 68 EUR,“ informovala v odpovedi prednostka mestského úradu.

Mesto Kysucké Nové Mesto eviduje dĺžníkov na poplatku za komunálny odpad:

Fyzické osoby:

  • k 20.2.2020 – 464 dlžníkov

Právnicke osoby:

  • k 20.2.2020 – 152 dlžníkov

Množstvo vyvezeného odpadu za rok 2019:

  • komunálny odpad: 4488,4 ton
  • separovaný odpad: 5373,39 ton

Mesto eviduje na mesačnej báze len odpad vyvezený od firmy T+T a.s. (ten je k nahliadnutiu na oddelení výstavby a územného rozvoja u pani Moravčíkovej) ostatný odpad, ktorý sa vyvezie sú firmy povinné odovzdad na mesto KNM raz ročne.

Text: Petronela Hercová

Foto: Freepik

Zdroj: mesto KNM