Žilinská župa sa pripravuje na dopravné komplikácie súvisiace s dvoma veľkými stavbami, ktoré sa začnú už čoskoro

Železničný infraštruktúrny uzol, ktorý je vybudovaný na území mesta Žilina, čaká veľká rekonštrukcia. Táto rekonštrukcia bude mať veľký vplyv na kvalitu železničnej dopravy. Župa aj ŽSR si uvedomujú vplyv rekonštrukcie na dopravu. Aj preto od 1.11.2019 funguje v Žilinskom kraji „koordinátor dopravy v kraji“.

„Železničný uzol Žilina patrí momentálne z pohľadu dopravných výkonov k najvyťaženejším častiam železničnej infraštruktúry v rámci Slovenskej republiky. Uzlom Žilina prechádzajú dva Paneurópske dopravné koridory, súčasťou je zriaďovacia stanica a viacero významných vlečiek. Investícia do železničného uzla v Žiline môže mať pozitívny dopad pre kraj ako celok, ale aj pre mesto Žilina, logistiku, dopravné spoločnosti, výrobu a podnikanie,“ uvádza sa v odpovedi ŽSK pre Hospodárske noviny.

„Zabezpečovanie rekonštrukcie železničných tratí v SR je v kompetencií Ministerstva dopravy SR a ŽSR. Žilinský samosprávny kraj v tejto veci nemá žiadne kompetencie. V súčasnosti prebieha na túto stavbu verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a reálny začiatok stavebných prác bude závisieť práve na priebehu a dĺžke verejného obstarávania. Z toho dôvodu skutočný začiatok stavebných prác dnes nie je známy.

Zlú dopravnú situáciu v Žilinskom kraji si však župa veľmi dobre uvedomuje a rovnako si uvedomuje jej zhoršenie, ba až dopravný kolaps na Kysuciach a v Žiline, z dôvodu nedostavanej D3 a D1 a tiež z dôvodu plánovaných dvoch veľkých stavebných akcií, a to rekonštrukcie železničného dopravného uzla v Žiline, ktorú aj vy uvádzate vo svojej žiadosti, a výstavby druhej tunelovej rúry mostu Horelica v Čadci.

Samospráva si veľmi dobre uvedomuje, že spustenie týchto dvoch veľkých stavieb i v približne rovnakom čase môže spôsobiť dopravný kolaps a značné obmedzenie mobility obyvateľov Kysúc. Za účelom riešenie krízovej dopravnej situácie v Žilinskom kraji, založila Žilinská župa od 1. 11. 2019 „koordinátora dopravy v kraji“, ktorého úlohou je práve riešenie tohto nepriaznivého dopravného stavu a zrealizovania všetkých krokov, ktoré by viedli k dostavbe D1 a D3.

Prvé rokovanie týkajúce sa práve dostavby D1 a D3 a riešenia neúnosnej dopravnej situácie v Žilinskom kraji, sa uskutočnilo 7. 11. 2019 v Bratislave, s podporou pani predsedníčky ŽSK, za účasti najvyšších predstaviteľov DG REGIO (Regionálna a mestská politika. Tento útvar Európskej komisie je zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku EÚ), a to: Barbary Jermol – riaditeľka DG Regio pre CZ/SR, Ladislava Miku – vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Radima Dvořáka – zástupcu vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,“ uviedla pre novinyknm.sk Mgr. Miriam Šuteková-riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK.

Podrobnejší popis modernizácie železničného uzla Žilina poskytuje ŽSR na svojom webe:

V rámci modernizácie bude potrebné odstrániť zastaranú nevyužívanú železničnú infraštruktúru. Pre zastaranú infraštruktúru a zlý technický stav je možná maximálna rýchlosť jazdy cez celý dopravný uzol Žilina iba 40 km/h. Zastarané sú aj trakčné vedenie ako aj infraštruktúra pevných trakčných zariadení. V prevádzke je stále pôvodný riadiaci a telekomunikačný systém, ktorý nevyhovuje súčasným požiadavkám bezpečnej prevádzky. Realizácia projektu modernizácie uzla Žilina je v dĺžke 15,9 kilometrov. Modernizácia železničného uzla Žilina je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné vytvorenie  prechodu prevádzky na ekonomicky výhodnejšiu striedavú elektrickú trakciu a pre plnohodnotný prechod na dispečerské riadenie zmodernizovaných traťových úsekov. Ďalším dôvodom na realizáciu stavby je vyčerpanie technickej životnosti súčasných dôležitých subsystémov infraštruktúry (trakčné vedenie a elektrické napájanie trate, železničný zvršok, stav nástupíšť a prístupu k nim, zabezpečovacie zariadenie, technický stav železničných mostov). Zároveň modernizáciou tohto významného železničného uzla výrazne sa zvýši bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky (napr. odstránenie všetkých úrovňových krížení pozemných komunikácii so železničnou traťou, mimoúrovňové prístupy a zároveň bezbariérové cestujúcich na nástupištia, mimoúrovňové prechody verejnosti cez železničnú trať). Modernizáciou prejde aj komunikačný systém medzi jednotlivými časťami železničnej infraštruktúry. 

Modernizácia „uzla Žilina“

ŽST Žilina zahŕňa celú pôvodnú zriaďovaciu stanicu Žilina, koľajový triangel pri lokomotívnom depe, úsek trate na Čadcu v severnom smere a celú osobnú stanicu s nástupiskami a podchodmi vo východnom smere. Polohovo je v podstate ohraničená riekami Váh a Rajčanka. V rámci stanice Žilina bude odstránenie už nevyužívaného koľajiska starej zriaďovacej stanice ŽST Žilina, zriaďovacia stanica a revitalizácia tohto územia. V tomto území bude vybudovaná nová dopravňa so zastávkou nazvaná Žilina odbočka s mimoúrovňovým prístupom na nástupištia, na ktorých budú vybudované nové prístrešky pre cestujúcich.. Z dopravného hľadiska bude slúžiť pre odbočenie vlakov z trate Bratislava – Žilina do trate Žilina – Čadca – št. hranica a opačne. Návrh trasy modernizovaného úseku trate je vyhotovený podľa zásad predpisov a noriem platných na ŽSR a rešpektuje rýchlosti 120 km/h.

Významnými železničnými objektmi budú rekonštrukcie železničných mostov cez rieky Váh a Rajčanka a ponad Kysuckú cestu a pod. Bude vybudovaný nový podchod i pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v Strážove do záhradkárskej oblasti, vybuduje sa nový cestný nadjazd pri zastávke Žilina odbočka umožňujúci cestné prepojenie k rušňovému depu a k rieke Váh, podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe taktiež bude umožňovať pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, ponad rieku Váh smerom na Čadcu sa vybudujú nové železničné mosty spolu s lávkou pre peších a cyklistov, ktorá bude napojená na cyklistické chodníky. Ponad celú železničnú stanicu Žilina bude vybudovaný nový cestný nadjazd spájajúci ulicu 1. Mája a Ľavobrežnú.

Vybuduje sa nové pracovisko určené pre riadenia dopravy s novou technológiou pre riadenie vlakov. Z budovy pre riadenie dopravy sa bude umožnený prístup cestujúcich mimoúrovňovým podchodom na 3 ostrovné nástupištia podchod bude vybavený zariadeniami i pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pôvodný podchod od Hviezdoslavovej ulice bude predĺžený až za ulicu Uhoľná čim vznikne mimoúrovňové prepojenie týchto ulíc. V koľajisku budú umiestnené nové vonkajšie prvky – svetelné návestidlá hlavné predzvesti, zriaďovacie, elektromotorické prestavníky, výkoľajky, snímače osí, snímače polôh jazykov výmen, pomocné stavadlá. Z dôvodu eliminácie nepriaznivých vplyvov v obytných častiach obcí Strážov, mesta Žilina a obce Budatín a zníženia hlukovej záťaže na okolie stavby od dopravy na modernizovanom úseku trate sa plánuje vybudovať protihlukové steny. V rámci modernizácie ŽST Žilina bude miestna nakládka / vykládka presunutá do Zriaďovacej stanice Žilina – Teplička. Tu budú vybudované príslušné zariadenia (rampy bočná , čelná, váha a pod.) umožňujúce prepravcom nakládku a vykládku vozňov čím sa prispeje k eliminácii prejazdov nákladných automobilov v rámci mesta Žilina. 

Traťový úsek Žilina – Varín 

Jedná sa o dvojkoľajný, priamy úsek trate od rieky Váh po súčasnú železničnú stanicu Varín. Medzistaničný úsek vedie v celej svojej dĺžke pozdĺž novej zriaďovacej stanice Žilina Teplička. V medzistaničnom úseku sa nachádza Odbočka Váh, pomocou ktorej sú do hlavnej trate zapojené vchodová, odchodová a tranzitná skupina koľají, vrátene vlečky KIA MOTORS. Modernizáciou odbočky (výhybne) Váh dôjde k zvýšeniu rýchlosti v hlavných koľajach č. 1 a 2 na 160 km/h. v úseku bude vybudované nové traťové zabezpečovacie zariadenie. Bude vybudovaný nový cestný nadjazd k TIP v blízkosti, ktorého bude vybudovaný podchod pre peších a cyklistov i pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, popod železničnú trať s napojením na nový most ponad riečny biokoridor pre napojenie cyklistického chodníka k vodnému dielu Žilina. taktiež i v tomto úseku železničnej trate budú vybudované protihlukové steny a konštrukcie. 

ŽST Varín 

Modernizácia  zahŕňa ŽST Varín a krátky priľahlý úsek trate v smere na Vrútky patrí sem aj odbočka Potok z východnej strany (od Vrútok), pre ktorej dôjde k zvýšeniu rýchlosti v hlavných koľajach č. 1 a 2 na 160km/h. V rámci tohto prevádzkového súboru je riešená výstavba a aktivácia nového elektronického stavadla ŽST Varín, budú osadené hlavné a zriaďovacie návestidlá podľa požiadaviek dopravnej technológie. V ŽST Varín sa vybudujú  dve nové nástupištia, na ktorý budú vybudované nové prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupište č.2 je riešený mimoúrovňovo i pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zároveň bude vybudovaný i podchod pre chodcov a cyklistov, ktorý umožní prechod i osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu v blízkosti  súčasného úrovňového kríženia staničných koľají s miestnou komunikáciou, ktoré bude odstránené. Ponad riečku Varínka budú vybudované nové mosty spolu s protihlukovou stenou. Pre potreby zníženia hlukovej záťaže na okolie stavby od dopravy na modernizovanom úseku budú vybudované protihlukové steny.

Informácie prebraté z portálu ŽSK a ŽSR