ZŠ Dolinský potok bude posielať žiakom úlohy cez EduPage

Nie sú prázdniny a preto sa aj pani riaditeľka na ZŠ Dolinský potok rozhodla viesť vyučovanie prostredníctvom EduPage.

Vážení rodičia,

na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. 03. 2020, v ktorom prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane Vám oznamujem, že vyučovanie od dnešného dňa, t. j. 13. 03. 2020 bude prebiehať elektronickou formou prostredníctvom EduPage.

Žiakom bude každý deň v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. odosielaný súbor úloh z jednotlivých predmetov podľa rozvrhu. Je povinnosťou každého žiaka si tieto úlohy vypracovávať, nakoľko budú priebežne, prípadne po návrate do školy podliehať hodnoteniu. Vzhľadom na rozsah zadaných úloh v priebehu 2 týždňov (zatiaľ) neodporúčame žiakom si tieto úlohy ponechávať na poslednú chvíľu. V prípade, že budú žiakom 2. st. zaslané poznámky na prepis, je nutné ich prepísať do zošita daného predmetu.

Žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu, sú povinní informovať sa o zadaných úlohách u svojich spolužiakov a tiež ich vypracovať.
Prosím rodičov, aby dohliadli nad domácou prípravou svojich detí a tiež na to, aby rešpektovali príkaz izolácie.  

Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy

zdroj: stránky školy