ŽSR zatiaľ neplánuje zriadiť zastávku KNM-juh

Podľa odpovede ŽSR je zriadenie železničnej zastávky KNM-Juh náročné, ale možné. Osobný dopravca ZSSK, ale zatiaľ od zámeru zriadenia tejto zastávky upustil.

„Zriadenie zastávky KNM-juh zo strany ŽSR nie je plánované,“ pre novinyknm.sk uviedol riaditeľ odboru komunikácie ŽSR.

Zároveň nás ŽSR nasmerovala na informácie, ktoré už o železničnej zastávke KNM-juh boli zodpovedané v roku 2018.

„Železničná spoločnosť Slovensko požiadala Železnice Slovenskej republiky vlani na jeseň o vybudovanie novej železničnej zastávky pri závode Schaeffler s.r.o. Kysucké Nové Mesto. Analýzou výstavby novej železničnej zastávky sa zaoberala štúdia vypracovaná Výskumným a vývojovým ústavom železníc Žilina, ďalej bolo realizované vyhodnotenie spoločensko-ekonomickej efektívnosti (marketingový prieskum záujmu verejnosti, ako aj analýza časovej náročnosti dopravnej obslužnosti závodu Schaeffler s.r.o.).

Podľa odpovede ŽSR z technického hľadiska  je výstavba novej zastávky možná, s nutnou úpravou polôh koľají vzhľadom na budovanie nástupíšť, úpravou traťového zabezpečovacieho zariadenia, úpravou trolejového vedenia a vybudovaním podchodu. Odhadovaný investičný náklad by bol vo výške 689 075 Eur. Doba trvania výstavby by bola cca 2 roky.

Z technologického hľadiska by sa vložila do daného železničného úseku tretia zastávka, ktorá by zahustila úsek, čo by spôsobilo rozviazanie prípojov na niektoré rýchliky v ŽST Žilina a prípojov v ŽST Čadca v smere na Makov.

Pri zahájení uvažovanej modernizácie uzla Žilina by bolo potrebné zvážiť aj zriadenie výhybne, na udržanie plynulosti dopravy, nie je to však podmienka. Odhadované investičné náklady na vybudovanie  výhybne by boli cca  2,8 mil. Eur.

Obsluhovanie novej zastávky KNM JUH vlakovou dopravou (ako aj akejkoľvek novej zastávky) si vyžaduje v prvom rade záujem zo strany osobných železničných dopravcov. V prípade rozhodnutia o výstavbe by ŽSR požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby SR o pridelenie kapitálových zdrojov na realizáciu uvedeného zámeru.

ZSSK napokon, na základe vyššie uvedených analýz, listom informovala ŽSR, že upúšťa od pôvodného návrhu zriadenia železničnej zastávky, a to z dôvodu blízkosti existujúcich dopravní a predpokladanej technologickej náročnosti v spojitosti so zriadením železničnej zastávky.

ŽSR v zmysle platnej legislatívy nemôžu svojvoľne zriaďovať železničné zastávky, keďže dopravca svoj zámer prehodnotil a upustil od svojho zámeru.

Do budúcna je v prvom rade  žiadúce vypracovanie Plánu udržateľnej mobility  Žilinského samosprávneho kraja, ktoré by malo riešiť dopravnú obslužnosť predmetnej zóny.  V doterajších  stanoviskách k novej zastávke KNM  JUH  ŽSR konštatujú ako správca železničnej infraštruktúry, že je technicky možné vybudovanie novej zastávky.  V prípade rozhodnutia o výstavbe budú ŽSR žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR  o vyčlenenie, resp. pridelenie kapitálových zdrojov na realizáciu uvedeného zámeru. Až v prípade kladného rozhodnutia MDV môžu pristúpiť ŽSR k ďalším krokom,“ uvádza na svojich web stránkach ŽSR.

Autor: Petronela Hercová

Foto: pixabay